Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Verksamhetsberättelse 2017-2018

  Styrelsen, sammansättning & ansvarsområden

   • Nicole Medin (ordförande)
   • Anders Green (ledamot, vice ordförande)
   • Liselott Lindberg (ledamot, sekreterare)
   • Pernilla Fernberger (ledamot, kassör)
   • Valentin Oprean (ledamot)
   • Sandra Liljefors-Möll (suppleant 1)
   • Robert Sjökvist (suppleant 2)

   

  Reflektioner från styrelsen

  Föräldraföreningen för en tynande tillvaro. Frekventa rektorsbyten de senaste åren har brutit vår tidigare uppåtgående trend, eftersom samarbetet ständigt måste byggas upp från början. Vi upplever också ett betydligt svagare föräldraengagemang än tidigare, vilket delvis kan förklaras av att vi haft mycket svårt att få ut vår information till skolans föräldrar.

  Om föreningen överhuvudtaget skall överleva behövs omgående:

  • Stöd från skolan (skolledning och lärare) för att synliggöra föräldraföreningen, tydligt visa att föräldraföreningen är viktig för samverkan mellan föräldrar och skola samt att utse klassombud i alla klasser.
  • Fler engagerade föräldrar, som ställer upp som klassombud och i styrelsen.

  Detta läsår är det tredje på raken som vi varit utan klassombud. Skolan har inte hjälpt oss att utse klassombud utan vi har endast haft en generell inbjudan till ”alla föräldrar” att komma på samrådsmöten. Avsaknaden av klassombud har inneburit att den naturliga kommunikations- och informationsvägen mellan föräldrar och föräldraföreningen har försvunnit. Klassombudets viktiga uppgift att fånga upp frågor från föräldrar och ta med till samrådsmöte har således försvunnit. Det är av yttersta vikt att skolan hjälper oss med att utse klassombud till läsåret 2018-2019.

  Skolan har under de senaste tre åren drabbats av upprepade rektorsbyten. För styrelsen har detta inneburit att mycket tid har gått åt till att bygga upp samarbetet igen med en ny skolledning. Därav har föreningen inte haft mycket verksamhet utöver samrådsmöten.

  Oavsett rektor har vi haft svårt att nå ut till skolans föräldrar med vår information. Det har varit upp till enskilda lärare att vidarebefordra information från föräldraföreningen, vilket de flesta inte har gjort. Sättet vi konsumerar information idag skiljer sig mycket från hur det var för bara några år sedan och skolan hänger inte alls med i utvecklingen. Vi hoppas att den nya Skolplattformen skall ge möjlighet att kommunicera med föräldrar på modernt sätt och att föräldraföreningen bjuds in att delta där. Får vi inte ut vår information så kommer föreningen att självdö.

  Det är svårt att hitta föräldrar som vill lägga ner lite av sin tid på att diskutera barnens vardag i skolan och på fritids. När Björnbodaskolan var en F-6-skola fanns det andra möjligheter än idag att öka sitt engagemang stegvis under barnets skolgång. Nu behöver man engagera sig nästan direkt när barnet har börjat i skolan. Detta är en verklighet vi behöver förhålla oss till, men sammantaget med skolans ointresse att hjälpa oss och svårigheten att få ut vår information minimerar detta våra chanser att hitta nya föräldrar som vill driva föreningens verksamhet vidare.

  Föräldraföreningen erbjuder en bra plattform för samverkan med skolan, och för den intresserade föräldern finns goda möjligheter att genom föräldraföreningen driva sina hjärtefrågor.

   

  Årsstämma

  4 oktober hade vi årsstämma och en ny styrelse utsågs.

   

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret har ekonomin skötts av kassör Pernilla Fernberger.

  Antalet betalande medlemmar under året var 109. Det är färre än förra året men vi skickade inte heller ut någon påminnelse som vi brukar. Uppmaning att betala medlemavgiften gick ut via hemsidan i oktober, och i november skickade vi ut en pappersavi via skolan. Utöver plusgirobetalning erbjöds detta år även Swish som alternativ för medlemsavgiften.

  Nettointäkterna från caféet på Björnbodaskolans kväll blev 12.358 kr.

   

  Kulturbidrag

  Endast ett kulturbidrag utdelades och det gick till klass 1C som åkte till Tom Tits. Till nästa läsår måste vi annonsera kulturbidraget bättre så att det utnyttjas!


  Björnbodaskolans kväll

  Skolan stod för planering och genomförande av aktiviteterna på Björnbodaskolans kväll. Föreningens styrlese planerade fikaförsäljningen med god hjälp av dokumentation från året innan. Caféverksamheten genomfördes av styrelsen tillsammans med hjälpsamma föräldrar och storasyskon. Detta år var det många föräldrar som ställde upp och hjälpte till med fikaförsäljning och städning efteråt!

  Skolan informerade om behovet av hjälp med bakning men denna information var inte tillräckligt tydlig och ingen extra påminnelse gick ut. Detta resulterade i att mängden fikabröd för försäljning var otillräcklig, styrelsen fick stödbaka och köpa in extra fikabröd vilket ju inte var avsikten. Till kommande år behöver vi tillsammans med skolan lägga upp en kommunikationsplan för att bakningsinformationen skall nå ut bättre.

   

  Hemsidan

  Under året har vi bytt domännamn för hemsidan och hemsidan hittas nu på:

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff).

   

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten i anslutning till föräldrasamrådsmöten.

   

  Nytt rektorsbyte

  Rektor Carina valde att avsluta sitt uppdrag på Björnbodaskolan vid årsskiftet. En ny rektor, Tobias Hansson, tillträdde i februari. Styrelsen arbetar åter med att bygga upp ett samarbete med ny rektor.

   

  Föräldrasamrådsmöten

  Datum för samrådsmöten fanns på föreningens hemsida i god tid och publicerades samtidigt på Facebook. Alla föräldrar är välkomna på dessa möten och oftast deltar också någon representant för skolledningen. Minnesanteckningar från samrådsmöten publiceras på hemsidan.

  Till kommande läsår behöver vi få skolan att ta ett större ansvar för att informera om samrådsmöten, samt att utse klassombud.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2017-2018
 • Styrelsen, sammansättning & ansvarsområden

   • Nicole Medin (ordförande)
   • Anders Green (ledamot, vice ordförande)
   • Liselott Lindberg (ledamot, sekreterare)
   • Pernilla Fernberger (ledamot, kassör)
   • Francesca Mirandola (ledamot)
   • Sandra Liljefors-Möll (suppleant 1)
   • Valentin Oprean (suppleant 2)

  Omtumlande start på läsåret

  Läsåret 2016-2017 gick Björnbodaskolan från att vara en F-6-skola till att bli en F-3-skola, på grund av lokalproblem. Precis till skolstarten stod nya fina paviljonger på det som tidigare var skolans fotbollsplan och där flyttade lågstadiet in. Mellanstadiet flyttades redan året innan rent fysiskt till Vinsta gundskola västra, men detta läsår valde man att flytta åk 4-6 dit även organisatoriskt, och Björnbodaskolan blev alltså en skola för årskurs F-3. Med mellanstadiet förlorade vi dessutom fyra medlemmar i föreningens styrelse, vilket innebar att våra aktiviteter för året blev kraftigt försenade.

  Vid läsårsstarten fick skolan också en ny, då tillförordnad, rektor – Carina Lucas. Pernilla Fernberger och Nicole Medin hade ett inledande möte med rektor tidigt på terminen och det var starten på ett nytt bra samarbete.

  Årsstämma

  I slutet av höstterminen hade vi årsstämma och en ny styrelse utsågs.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av kassör Pernilla Fernberger.

  Antalet betalande medlemmar under året var 128. Ett bra resultat med tanke på att skolans elevantal nästan halverats, samt att endast ett brev (med inbetalningskort) delades ut i klasserna. Till kommande år hoppas vi öka antalet ytterligare genom att erbjuda Swish-betalning.

  Vi hade inte budgeterat med några intäkter från Björnbodaskolans kväll men föreningen drev caféet och nettot blev ca 8.500 kr.

  Den avgående styrelsen hade föreslagit årsmötet att hälften föreningens pengar skulle gå till mellanstadiet eftersom deras föräldrar till stor del samlat in föreningens medel. Förslaget antogs och pengarna har använts av årskurs 4 och 5 som åkte till Tom Tits, samt att rastleksaker inköptes för resterande summa.


  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll blev en braksuccé detta år! Skolan stod för den mesta planeringen och styrlesen planerade och genomförde fikaförsäljningen tillsammans med några hjälpsamma föräldrar och storasyskon. Många familjer hade hjälpt till att baka till caféet och det fanns massor med gott. Vädret var fantastiskt och på den helt nybyggda scenen erbjöds underhållning från alla årskurser.

  Till nästa läsår behöver vi få fler föräldrar som hjälper till i caféet så att även styrelsen får möjlighet att se sina barns utställningar och uppträdanden.

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff).

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten i anslutning till föräldrasamrådsmöten.

  Möten med rektor

  Efter årsmötet hade den nya styrelsen ett långt bra möte med rektor Carina Lucas. I övrigt har rektor elle rnågon annan lämplig representant för skolan deltagit i våra föräldrasamrådsmöten.

  Föräldrasamrådsmöten

  Klassombudsmötena fick ett nytt mer inkluderande namn. Datum för dessa möten fanns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Alla föräldrar är välkomna på dessa möten och oftast deltar också någon representant för skolledningen. Mötena var generellt välbesökta men det var oftast olika föräldrar. Till kommande läsår kan det vara lämpligt att försöka utse klassombud. Minnesanteckningar från samrådsmöten publiceras på hemsidan.

  Kulturpengar

  Varje år avsätter föreningen pengar i budgeten för kulturbidrag till eleverna, för att ge möjlighet till exempelvis teraterupplevelser. Detta år fick en f-klass bidrag för att gå på Aquaria med guidad visning, två f-klasser åkte till Fjärilshuset samt att föreningen betalade skolbio ”Upp i det blå” för hela årskurs 1.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2016-2017
 • Styrelsens sammansättning & ansvarsområden

   • Åsa Lundborg (ordförande)
   • Sara Wickert (kassör)
   • Cecilia Spångare (sekreterare)
   • Pernilla Fernberger (vice ordförande, hemsidan)
   • Jenny Nilsson (sekreterare)
   • Andreas Green (suppleant 1)
   • Nicole Medin (suppleant 2, huvudklassombud)

  Stadgar

  En uppfräschning av föreningens stadgar antogs på årsmötet.

  Lokalfrågan

  Styrelsen har under läsåret haft möten med rektor (ordinarie och tf rektor) samt Gunnar Wohlin och andra representanter från utbildningsförvaltningen, för att diskutera lokalfrågan på kortare och längre sikt. Föräldraföreningen har i minnesanteckningar på hemsidan fortlöpande informerat om processen och evakueringsplaner.

  Strax före höstlovet var det många elever i skolans huvudbyggnad som blev sjuka av luften i huset. Skolan agerade föredömligt snabbt och evakuerade berörda klasser till andra lokaler. Föräldraföreningen ansåg att det fanns en risk att situationen med de utspridda lokalerna skulle pågå under lång tid och ordnade därför en namninsamling för att få ersättningspaviljonger på plats så snart som möjligt. Huruvida insamlingen hjälpte till är ju svårt att säga men paviljongerna fanns i alla fall på plats till terminsstarten HT 2016.

  Skolgård Vinsta Västra

  När det stod klart att årskurs fem och sex skulle evakueras till Vinsta Västra tog styrelsen initiativ att fråga barn och personal vad de önskade sig till rasterna & skolgården. Vinsta Västra har inte haft någon skolgård värd namnet för barn i mellanstadieåldern. Trots möten med skolledningar och fastighetsägare var inga förändringar gjorda till skolstarten. Föräldraföreningen köpte in diverse rastleksaker till våra barn uppe på Vinsta.

  Styrelsen har under året arbetat med frågan om skolgården och haft kontakt med representanter för utbildningsförvaltningen. I mars kom besked om att lekredskap skulle sättas upp på delar av fotbollsplanen och efter påsklovet var grejerna på plats. Av den utlovade konstgräsplanen blev dock intet.

  Skolkläder

  Styrelsen har under höstterminen 2015 som tidigare år anlitat Skolgarderoben för att de familjer som önskar skulle kunna beställa skolkläder.

  Alla hjärtans dag

  På alla hjärtans dag den 14 februari 2016 bjöd föräldraföreningen traditionsenligt skolans elever och personal på geléhjärtan.

  Trygghetsvandringen

  Ett stort tack till de föräldrar som var med och vandrade under året! Detta uppskattas av fältassistenterna i området. På hemsidan finns en logg på vad som hände under vandringarna för den som vill ha mer information. Antalet klasser som loggat sitt deltagande i trygghetsvandringen under läsåret 2015-2016 är lågt.

  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll blev dessvärre inställd detta läsår, delvis på grund av byggnadsarbeten. För föreningen innebär detta avsevärt minskade intäkter jämfört med budget.

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff).

  Rastleksaker

  Föreningen köpte som vanligt in rastleksaker till barnen. Bollar, bandyklubbor, sandleksaker, rockringar, hopprep osv. Utöver de vanliga enkla rastleksakerna inköptes flera uppsättningar av spelet Fun Battle till olika årskurser. Ordförande Åsa fick också skolledningen att köpa in två uppsättningar av det populära spelet.

  Årsstämma

  I början av höstterminen hade vi årsstämma och deltagandet var inte högt men en ny styrelse utsågs.

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret 2015/2016 haft styrelsemöten i anslutning till klassombudsmöten.

  Möten med rektor

  Styrelsen har inte haft enskilda möten med rektor under läsåret utan rektor/tf rektor/biträdande rektor/annan från ledningsgruppen har deltagit på flera av våra klassombudsmöten.

  Klassombudsmöten

  Datum för dessa möten fanns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Även föräldrar som inte är klassombud är välkomna på dessa möten. Minnesanteckningar från mötena publiceras på hemsidan. På dessa möten deltar oftast någon från skolans ledning.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av kassör Sara Wickert. Föreningens intäkter under året har varit betydligt mindre än budgeterat, vilket har två orsaker:

  • Björnbodaskolans kväll blev inställd. Detta är utöver medlemsavgifterna vår största inkomstkälla så bortfallet jämfört med budget är avsevärd.
  • Vi hade under detta år endast ca 60 betalande familjer. Höstterminen var minst sagt rörig och föreningen hade svårt att nå ut till familjerna med information, vilket även drabbade utskick om medlemsavgiften. Vi gjorde endast ett utskick mot normala två.

  Kulturpengar

  Varje år avsätter föreningen pengar i budgeten för kulturbidrag till eleverna, för att ge möjlighet till exempelvis teraterupplevelser. Detta år försökte vi oss på en kampanj riktad till samtliga lärare för att uppmärksamma bidraget. På grund av turbulensen under hösten är det osäkert om samtliga lärare fick informationen.

  Föreläsning om maktlekar

  Föreningen hyrde in Sanna Mohr och Sannie Wedberg Linzander från maktlekar.org för en föreläsning om maktlekar. Föreläsningen var öppen för föräldrar och personal på Björnbodaskolan.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse läsåret 2015-2016
 • Styrelsen

  Sammansättning

   • Åsa Lundborg Ordförande
   • Katarina Stenqvist Huvudklassombud
   • Sara Wickert Kassör
   • Cecilia Spångare ledamot
   • Pernilla Fernberger ledamot

  Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden

  Åsa Lundborg: Lokalgruppen, Björnbodaskolans kväll, kultur, skolkläder samt isbana

  Katarina Stenqvist: Bjuda in klassombud till möten och uppdatera klassombudslistan, Björnbodaskolans kväll

  Sara Wickert: Trygghetsvandringen, Björnbodaskolans kväll samt ekonomi

  Pernilla Fernberger: Hemsidan & sociala medier

  Lokalgruppen

  Styrelsen har under året haft möten med rektor Håkan Wiklund och Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen, för att diskutera lokalfrågan på kortare och längre sikt. Att en evakuering av de äldre barnen till Vinsta västra skulle ske har vi nog haft klart för oss länge men på grund av undermålig ventilation i Björnbodaskolan aktualiserades frågan redan 2015. Byggprocessen fortgår såvitt vi vet enligt plan. Föräldraföreningen har i minnesanteckningar på hemsidan fortlöpande informerat om processen och evakueringsplaner.

  Skolkläder

  Styrelsen har under höstterminen 2014 som tidigare år anlitat Skolgarderoben för att de familjer som önskar skulle kunna beställa skolkläder.

  Alla hjärtans dag

  På alla hjärtans dag den 14 februari 2015 bjöd föräldraföreningen traditionsenligt skolans elever och personal på geléhjärtan.

  Isbana

  Det var ett stort intresse för att hjälpa till och spola till en isbana vid skolan – stort tack till er alla. På grund av den milda vintern fanns dessvärre inte möjlighet att spola någon isbana denna vinter.

  Trygghetsvandringen

  Ett stort tack för alla föräldrar som var med och vandrade under året! Detta uppskattas av fältassistenterna i området. På hemsidan finns en logg på vad som hände under vandringarna för den som vill ha mer information. Första pris är 2 000 kronor och andra pris är 500 kronor till klasskassan. Vinstpengarna kommer från föräldraföreningens konto. Vi gratulerar klass 5B som tog hem första pris för läsåret 2014-2015.

  Klass Antal föräldrar Andel av klassen
  5B 17 63%
  2A 11 46%
  5A 11 39%
  2B 3 12,5

  Antalet klasser som loggat sitt deltagande i trygghetsvandringen under läsåret 2014-2015 är avsevärt lägre än tidigare år. Här finns ett område att jobba med för föreningen under kommande år.

  Det finns nya tillfällen att vinna pengar till klasskassan varje läsår, se vår hemsida för schema så att Du kan se vilken helg som just Du som förälder kan vara med och trygghetsvandra.

  Björnbodaskolans kväll

  Denna kväll ägde rum onsdagen den 27 maj 2015 och vädret var varmt och soligt. Stort tack till alla som medverkade och gjorde denna kväll till en toppenkväll! Totalt så samlades det in ca 22.000 kronor. En del utlägg ska tas därifrån men det är ändå en stor summa pengar som går tillbaka till eleverna i form av t ex rastleksaker och kulturupplevelser. Summan är ca 2.500 kr lägre än året innan och detta beror på att vi gick skolan till mötes och avstod från att sälja popcorn. (Det är gott med popcorn men de hamnade tyvärr både här och där och klassrummen var inte så trevliga att jobba i dagen efter.)

  För att locka fler föräldrar att delta i fotbollsmatchen och slippar ragga spelare under kvällen införde vi detta år på försök ett pris på 500 kr till den klass som bidrog med flest föräldrar. Eftersom det fanns tillräckligt med anmälda föräldrar på plats får försöket anses lyckat! Priset gick till klass 4B. Vilket lag som vann matchen har vi inte koll på men tack till alla som deltog!

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff). Endast ett femtiotal föräldrar har upptäckt möjligheten att få nya inlägg från hemsidan bekvämt till sin e-postadress. Vi fortsätter att flagga för denna möjlighet när vi skickar pappersinformation med eleverna, och hoppas att antalet prenumeranter skall öka.

  Rastleksaker

  Diskussion med fritidsansvarig Cecilia, som fick uppdraget att presentera en ”önskelista” på vad skolan önskade sig till skolgården. Rastleksaker köptes in till skolan och fördelades klassvis.

  Årsstämma

  I början av höstterminen hade vi årsstämma och deltagandet var inte högt men en ny styrelse utsågs.

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret 2014/2015 haft styrelsemöte i anslutning till klassombudsmöten.

  Möten med rektor

  Hösten 2014 fick skolan en ny rektor, Håkan Wiklund. Styrelsen har inte haft enskilda möten med rektor under läsåret utan Håkan har deltagit på flera av våra klassombudsmöten.

  Klassombudsmöten

  Datum för dessa möten fanns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Även föräldrar som inte är klassombud är välkomna på dessa möten. Protokoll från mötena publiceras på hemsidan. På dessa möten deltar alltid någon från skolan tex biträdande rektorer som Inga-Lill och Cecilia men även rektor Håkan.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av kassör Sara Wickert. Ekonomin är stadig och vi hade under detta år ca 160 betalande familjer vilket är en svag tillbakagång mot rekordåret innan. Det är glädjande med så många betalande medlemmar!

  Kulturpengar

  Varje år avsätter föreningen pengar i budgeten för kulturbidrag till eleverna, för att ge möjlighet till exempelvis teaterupplevelser. Under läsåret 2014-2015 utnyttjades kulturbidraget av årskurserna 2,3, 5 och 6. Från styrelsens sida anser vi att det finns behov av lite mer marknadsföring av vårt bidrag så att alla elever får ta del av det.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse för läsåret 2014-2015
 • Styrelsen

  Sammansättning

  • Åsa Lundborg Ordförande
  • Katarina Stenqvist Huvudklassombud
  • Sara Wickert Kassör
  • Eva Gunnarsson Sekreterare
  • Pernilla Fernberger ordinarie ledamot

  Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden

  Åsa Lundborg Lokalgruppen, Björnbodaskolans kväll, kultur, möten med rektor och skolkläder samt isbana

  Katarina Stenqvist Bjuda in klassombud till möten och uppdatera klassombudslistan, Björnbodaskolans kväll

  Eva Gunnarsson Sekreterare, möten med rektor

  Sara Wickert Trygghetsvandringen, möten med rektor och Björnbodaskolans kväll samt ekonomi

  Pernilla Fernberger Hemsidan, möten med rektor

  Lokalgruppen

  Under hösten 2013 har arbetet med Utbildningsförvaltningen och Gunnar Wohlin fortsatt, dock utan möten men informationen har varit att en ombyggnad av Björnbodaskolan lagts till i verksamhetsplanen 2014. Under hösten har SISAB åtgärdat ytterligare problem bl a golvet i gymnastiksalen och på fritidsgården samt taken i hela byggnad B (stora skolan). För mer info var vänliga se vår hemsida.

  Samverkan med Vinstagårdsskolan

  Under hösten 2013 fick vi en förfrågan om att rektorn Magnus Johansson kom och pratade med föräldraföreningen om skolan och om varför så få elever från Björnbodaskolan väljer att gå där. Vi bjöd in Magnus till vårt möte den 3/12, vi kom då överens om att arbeta hårdare tillsammans för att göra Vinstagårdsskolan till det naturliga valet för våra elever då de ska välja högstadieskola.

  Skolkläder

  Under hösten 2013 såldes skolkläder med hjälp av Skolgarderoben. Det var 51 beställningar som gjordes.

  Alla hjärtans dag

  På alla hjärtans dag den 14 februari 2014 bjöd föräldraföreningen traditionsenligt skolans elever och personal på geléhjärtan.

  Teater

  Alla elever har även i år tilldelats en kulturpeng som ska användas till kultur. Föräldraföreningen har samarbetat med skolan kulturombud för önskemål och bokning av teater på skolan.

  Isbana

  Det var ett stort intresse för att hjälpa till och spola till en isbana vid skolan – stort tack till er alla. På grund av den milda vintern fanns dessvärre inte möjlighet att spola någon isbana denna vinter. Nästa år kommer vi att börja i tid så att vi är redo när kylan kommer så vi hinner med en isbana och vi hoppas på lika stort intresse då. Håll utkik efter information från oss i föräldraföreningen.

  Föreläsning om barn och sociala medier

  Under våren 2014 anlitade föräldraföreningen Niclas Ottosson från Nexpo för föreläsningar om nätanvändning och nätmobbning. Barnen i årskurs 4-6 fick två föreläsningar och föräldrarna fick en föreläsning.

  40-årsjubileum

  Under hösten firade skolan 40 år och föräldraföreningen bidrog då med 10 000 kr för att göra något roligt för. Det var bl a hoppborgar och cirkusuppträdanden denna dag.

  Trygghetsvandringen

  Ett stort tack för alla föräldrar som var med och vandrade under året! Detta uppskattas av fältassistenterna i området. På hemsidan finns en logg på vad som hände under vandringarna för den som vill ha mer information. Första pris är 2 000 kronor och andra pris är 500 kronor till klasskassan. Vinstpengarna kommer från föräldraföreningens konto. Vi gratulerar nuvarande klass 6A till vinsten och nuvarande klass 5B till andra platsen. Det finns nya tillfällen att vinna pengar till klasskassan varje läsår, se vår hemsida för schema så att Du kan se vilken helg som just Du som förälder kan vara med att trygghetsvandra.

  Klass Antal elever Antal föräldrar Procentuellt
  5a 24 18 75 %
  4b 26 14 54 %
  5b 25 13 52 %
  4a 26 11 24 %
  Fc 26 6 23 %
  1b 25 5 20 %
  FM + 1M 31 6 19 %
  1a 24 3 13 %
  6b 28 2 7 %

  Relaterat till hur fördelningen såg ut förra läsåret. ?????

   

  Björnbodaskolans kväll

  Denna kväll ägde rum onsdagen den 21 maj 2014 och vädret var varmt och soligt. Stort tack till alla som medverkade och gjorde denna kväll till en toppenkväll! Totalt så samlades det in 24 500 kronor, en del utlägg ska tas därifrån men det är ändå en stor summa pengar till föräldraföreningen som oavkortat går tillbaka till eleverna i form av t ex rastleksaker.

  Hemsidan – http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss lägger vi upp där. Ett tips är att anmäla sin e-postadress på hemsidan för att få all ny information bekvämt i e-posten. På så sätt är det lätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i skolan och hur vi arbetar med elevernas arbetsmiljö den tid de är i skolan. Samma information läggs också med automatik ut på Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff) och Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff).

  Rastleksaker

  Diskussion med fritidsansvarig Cecilia, som fick uppdraget att presentera en ”önskelista” på vad skolan önskade sig till skolgården. Under hösten 2013 så bidrog vi med 5 000 till rastleksaker. Dessa levererades lagom till jul.

  Till fritidsgården/Galaxen bidrog vi med 5 000 kronor efter ombyggnaden. I samband med ombyggnaden av fritidsgården använde man 5:an för morgon- och kvällsomsorgen vilket blev mycket bra och skolan valde att behålla den på 5:an, vilket innebar att vi bidrog med lite mer rastleksaker till denna verksamhet.

  Årsstämma

  I början av höstterminen hade vi årsstämma och deltagandet var inte högt men en ny styrelse utsågs. Det blev samma styrelse som tidigare läsår.

  Styrelsemöten

  Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under verksamhetsåret 2013/2014. Inför varje styrelsemöte har representanyer från styrelsen haft möten med rektor Agneta Brandelius.

  Klassombudsmöten

  Datum för dessa möten fanns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Även föräldar som inte är klassomb är välkomna på dessa möten. Protokoll från mötena publiceras på hemsidan. På dessa möten deltar alltid någon från skolan tex biträdande rektorer som Inga-Lill och Cecilia.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av Sara Wickert. Ekonomin är stadig och vi hade under detta år rekord då det gäller betalande medlemmar 165 stycken i december 2012 och det tillkom några till i början på 2013.

  Händelse som påverkade under året

  Tyvärr hade vi en mycket tråkig händelse i slutet på 2013 då vaktmästare Kenneth Thun gick bort. Föräldraföreningen medverkade vid begravningen och köpte en krans från alla eleverna på skolan.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse läsåret 2013-2014
 • Styrelsen

  Åsa Lundborg – Ordförande samt tom mars 2013 Kassör

  Katarina Stenqvist – Huvudklassombud

  Sara Wickert – Kassör from mars 2013

  Eva Gunnarsson – Sekreterare

  Pernilla Fernberger – ordinarie ledamot

   

  Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden

  Åsa Lundborg: Lokalgruppen, Björnbodaskolans kväll, möten med rektor och skolkläder samt ekonomi

  Katarina Stenqvist: Bjuda in klassombud till möten och uppdatera klassombudslistan, Björnbodaskolans kväll

  Eva Gunnarsson – Sekreterare, möten med rektor

  Sara Wickert – Trygghetsvandringen, möten med rektor och Björnbodaskolans kväll samt ekonomi

  Pernilla Fernberger  – Hemsidan, sexornas avslutningslunch

  Lokalgruppen

  Under hösten 2012 har arbetet med Utbildningsförvaltningen och Gunnar Wohlin fortsatt. Under 2012/2013 har en paviljonginventering gjorts, man har inventerat skolan alla lokaler efter anmärkningarna i samband med anmälan till arbetsmiljöverket som gjordes våren 2012. Under våren har SISAB åtgärdat en del av problemen. För mer info var vänliga se vår hemsida.

  Skolkläder

  Under hösten 2013 såldes skolkläder med hjälp av Skolgarderoben. Under hösten 2013 kommer skolgarderoben att sälja skolkläder 20 sep – 7 okt. Provdag: onsdag 25 SEP kl 16-17 vid matsalen. Leverans: till skolan vecka 45 (direkt efter höstlovet).

  Alla hjärtans dag

  På alla hjärtansdag den 14 februari 2013 bjöds eleverna och skolans personal på gelehjärtan, detta bekostade föräldraföreningen.

   

  Teater

  Hösten 2012 presenterade Mitt i prick teatern föreställningen Neandertalaren för årskurs 3-6 och lärare, vilket var mycket uppskattat av både elever och personal. Under våren 2013 presenterades föreställningen Kompisar för årskurs F-2, detta bekostade föräldraföreningen. Båda föreställningarna var elever och pedagoger nöjda med.

   

  Trygghetsvandringen

  En tävling hade vi även i år och vinnaren har inte kunnat presenteras än – men kommer presentera det i samband med årsmötet.

   

  Ett stort tack för alla föräldrar som var med och vandrade under året. Detta uppskattas av fältassistenterna i området. På hemsidan finns en logg på vad som hände under vandringarna för den som vill ha mer information. Vinstpengarna är tagna från föräldraföreningens konto. Första pris är 2 000 kronor och andra pris är 500 kronor till klasskassan.

   

  Björnbodaskolanskväll

  Denna kväll ägde rum onsdagen den 21 maj 2013 och vädret var varmt och soligt. Stort tack till alla som medverkade och gjorde denna kväll till en toppen kväll. Totalt så samlades det in 24 500 kronor, en del utlägg ska tas därifrån men det är ändå en stor summa pengar till föräldraföreningen som oavkortat går tillbaka till eleverna i form av t.ex. rastleksaker.

   

  Hemsidan

  Hemsidan fungerar och föräldraföreningen lägger upp viktig information där – det går att prenumerera på nyheter d.v.s. att man får ett mail då det lagts upp något nytt på hemsidan. Detta är ett tips om man väl sätta sig in i vad som händer i skolan och hur vi arbetar med elevernas arbetsmiljö den tid de är i skolan.

   

  Rastleksaker

  Diskussion med fritidsansvarig Cecilia, hon fick uppdraget att presentera en ”önskelista” på vad skolan önskade sig till skolgården. Under våren så bidrog vi med 5 000 till rastleksaker.

   

  Årsstämma

  Den 12 september 2012 hade man årsstämma och deltagandet var inte högt men en ny styrelse utsågs.

   

  Styrelsemöten

  Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under verksamhetsåret 2012/2013. Inför varje styrelsemöte har representatner från styrelsen haft möten med rektor Agneta Brandelius.

  Klassombudsmöten

  Datum för dessa möten finns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Även föräldar är välkomna på dessa möten, ej enbart klassombuden. Protokoll från mötena presenteras på hemsidan.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av både Åsa Lundborg tom mars 2013 och Sara Wickert from mars 2013 av den enkla anledningen att få tillgång till kontot. Ekonomin är stadig och vi hade under detta år rekord då det gäller betalande medlemmar 165 stycken i december 2012 och det tillkom några till i början på 2013.

  Förslag på styrelse för läsåret 2013/2014

  Ur den ”gamla” styrelsen har följande personer valt att fortsätta arbetet:

  • Pernilla Fernberger
  • Katarina Stenqvist
  • Åsa Lundborg
  • Sara Wickert
  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013
 • Styrelsens sammansättning

  • Åsa Lundborg – Ordförande
  • Eva Gunnarsson – Huvudklassombud
  • Eva Egnell – Kassör (till januari 2012)
  • Åsa Lundborg – Kassör (från och med januari 2012)
  • Lisa Parviainen – Sekreterare
  • Eva Taaler – Ordinarie ledamot
  • Pernilla Fernberger – Suppleant

  Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden

  •  Åsa Lundborg – Lokalgruppen, Björnbodaskolans kväll, möten med rektor och skolkläder samt ekonomi
  • Eva Gunnarsson – Bjuda in klassombud till möten och uppdatera klassombudslistan
  • Lisa Parviainen – Sekreterare
  • Eva Taaler – Trygghetsvandringen, möten med rektor, Björnbodaskolans kväll samt lokalgruppen
  • Pernilla Fernberger – Hemsidan, sexornas avslutningslunch

  Revisor

  Christina Thuvander ekonomi

  Lokalgruppen

  Under hösten 2011 revs Bikupans lokaler och denna yta ersattes av en grusplan i väntan på besked från utbildningsförvaltningen om planerna för Björnbodaskolan. Mail (januari 2012) har skickats till 4 ansvariga på utbildningsförvaltningen gällande lokalsituationen och planeringen av en större ombyggnad av Björnbodaskolan. Lokalsituationen har kontinuerligt diskuterats på möten som styrelsen haft med rektor Agneta Brandelius. Under april månad 2012 anlade SISAB en gräsplan på den yta där Bikupan tidigare stått.

  Den 2/5 2012 hade styrelsen ett möte med ansvariga på utbildningsförvaltningen Gunnar Wohlin (grundskolechef), Malin Johansson (lokalstrateg) och rektor Agneta Brandelius. Då presenterade Gunnar och Malin ett helhetsgrepp av lokalsituationen på Björnbodaskolan. Detta helhetsgrepp innebar att man under försommaren skulle genomföra en inventering av paviljongerna i staden och under sensommaren börja skapa ett förslag till inriktningsbeslut för förändring av Björnbodaskolan. Föräldraföreningen överlämnade synpunkterna som vi tillsammans med lärare och klassombud skapat (detta dokument finns i sin helhet på hemsidan). Två arkitekter har varit på skolan för att se om det finns några förbättringar som kan göras för att arbetsmiljön ska förbättras. Nytt möte bokades i september.

  Skolkläder

  Under våren 2012 såldes skolkläder med hjälp av Skolgarderoben. Det var 49 familjer som beställde.

  Alla hjärtans dag

  På alla hjärtans dag den 14 februari 2012 bjöd föräldraföreningen eleverna och skolans personal på geléhjärtan.

  Teater

  Hösten 2011 anlitade föräldraföreningen Mitt i prick-teatern som presenterade föreställningen Neandertalaren för årskurs 4-6 och lärare, vilket var mycket uppskattat av både elever och personal.

  Trygghetsvandringen

  Ett schema finns på hemsidan. Västar finns på Fritidsgården. En tävling hade vi även i år och vinnaren var klass 2C och andra platsen gick till 2M. Grattis säger vi till de klasserna.

  Ett stort tack för alla föräldrar som var med och vandrade under året. Detta uppskattas av fältassistenterna i området. På hemsidan finns en logg på vad som hände under vandringarna för den som vill ha mer information. Vinstpengarna är tagna från föräldraföreningens konto. Första pris är 2 000 kronor och andra pris är 500 kronor till klasskassan.

  Under detta verksamhetsår betalades även släpande prispengar ut:

  Trygghetsvandring 2009/2010: 1:a pris gick till nuvarande 6A (biobiljetter)

  Trygghetsvandring 2010/2011: 1:a pris gick till klass 1C nuvarande 2C, 2:a pris gick till klass 4A nuvarande 5A

  Björnbodaskolans kväll

  Denna kväll ägde rum onsdagen den 23 maj 2012 och vädret varvarmt och soligt. Stort tack till alla som medverkade och gjorde denna kväll till en toppenkväll! Totalt så samlades det in 26 200 kronor, en del utlägg ska tas därifrån men det är ändå en stor summa pengar till föräldraföreningen som oavkortat går tillbaka till eleverna i form av t.ex. rastleksaker.

  Hemsidan

  Ny hemsida lanserades med start hösten 2011. Hemsidan hittar ni på http://www.bjornbodaff.se eller via länk på skolans hemsida.

  Rastleksaker

  Föräldraföreningen har bidragit till nya rastleksaker för barnen. Diskussion med fritidsansvarig Cecilia, hon fick uppdraget att presentera en ”önskelista” på vad skolan önskade sig till skolgården. Under våren 2012 inhandlades rastleksaker till skolgården i form av 2 stycken utomhuspingisbord. Till detta inhandlades även rack och bollar anpassade för dessa pingisbord. På önskelistan stod även två målade bandyplaner, material inhandlades och med hjälp av vaktmästaren Kenneth så målades det två stycken på skolgården. Även basketbollar och fotbollar köptes in.

  Årsstämma

  Den 15 september 2011 hölls årsstämman. Deltagandet var inte högt men en ny styrelse utsågs. Oklart kring hur länge innan ett årsmöte skall utlysas, det visade sig att den korrekta tiden var tre veckor så vi avslutade årsmötet den 20 oktober 2011 på ett klassombudsmöte.

  Styrelsemöten

  Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under verksamhetsåret 2011/2012. Inför varje styrelsemöte har representanter från styrelsen haft möten med rektor Agneta Brandelius.

  Klassombudsmöten

  Datum för dessa möten finns i god tid på hemsidan där det även presenteras även om det är något speciellt fokus för mötet. Även föräldar är välkomna på dessa möten, ej enbart klassombuden. Protokoll från mötena presenteras på hemsidan.

  Ekonomi

  Under hösten 2011 hade kassören svårt att få tillgång till alla papper, problemet grundade sig i ett tidigare felaktigt förfarande. Det löste sig i januari 2012 då tyvärr kassören var tvungen att lämna sitt styrelseuppdrag pga sjukdom och ordförande Åsa Lundborg fick ta över tillsvidare.

  Vällingby 2012-06-20, Styrelsen för Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2011/2012
 • Verksamhetsberättelse 2007

   

  Styrelsen för Björnbodaskolans Föräldraförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

   

  Styrelsen har bestått av                                     förälder i

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  Suzanne Frejd                ordförande                    (6:III)

  Fredrik Forell                 sekreterare                   (4B, 2 safirer )

  Viveka Pellissier              Kassör                         (4C, 2 safirer)

  Lina Isaksson                 huvudklassombud(2)       (2M )

  Nicole Kuzmanovic          ordinarie ledamot            (4C, FC)

  Åsa H. Caesar                suppleant                      (4A)

  Charlotte Johnzon           suppleant                      (6:III, FA)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Följande har inte haft möjlighet att fullfölja uppdrget:
  Vasso Karassava            ordinarie ledamot            (2, 4)

  Farhad Abedin                Biträdande kassör           (6:III)

   

   

   

  Föreningsmöten.

  Sex föreningsmöten, före varje föreningsmöte har ett styrelsemöte hållits och därutöver har tre extra styrelsemöte hållits.

  Våren 2007 – 18 januari, 21 mars (extra styrelsemöte) 27 mars och 10 maj.

  Hösten 2007 – 11 september, 4 december (extra styrelsemöte), 13 september, 4 oktober, samt den 20 november.

  Glädjande nog har närvarofrekvensen vi mötena sammantaget under året varit något högre än tidigare dock fortsätter trenden att närvaron av klassombud för de högre klasserna sjunker.

  Mötesprotokoll skickades ut i början av året till samtliga föräldrar. Under hösten har en kortversion kunnat läsas i föreningens infoblad. Samtliga protokoll finns publicerade på hemsidan.

  Under styrelsemötena har bland annat en workshop genomförts för att förändra styrelsearbetet till att arbeta mer i projektform med olika frågor. Bland annat har olika projektgrupper arbetat fram en ny webbplats och infoblad. Därmed kan fler föräldrar utifrån kraft och intresse arbeta med specifika frågor utan att behöva vara styrelsemedlem.

   

  Skolan.

  Det fortsatta arbetet med att förstärka kontakten mellan skolan och föräldrar fortsätter och har under året skett genom direktkontakt och genom våra klassombudsmöten.

  De utvecklingssamtal som hållits har i några fall resulterat i en fördjupad kontakt mellan föräldrar och skolans lärare. Styrelsen uppmanar därför föräldrar till att aktivt vara med i diskussionen för att på så sätt stärka föräldrarnas inflytande i skolan.

  Rektor Anita von Krusenstierna och nytillträdde rektorn Ulf Berg och/eller bitr. rektor Inga-Lill Ankerhag har ibland tillsammans med en anställd vid skolan informerat oss om situationen i skolan vid klassombudsmötena.

   

  Förvaltningsrådet

  Föreningen har representerats av Suzanne Frejd och Fredrik Forell. Vi har bland annat tagit del av och diskuterat skolans personalsituation, driftsfrågor samt skolans ekonomiska situation. I Förvaltningsrådet som har varit cirka fyra gånger per läsår deltar olika yrkeskategorier, elever och föräldrar vilket ger ett bra utbyte om skolans situation och möjligheter.

  Förvaltningsrådet lades dock ner under våren. Efter nedläggningen av förvaltningsrådet saknar styrelsen inblick i skolans ekonomi och kontakt med elevrådet. Kontakten med elevrådet är en stor brist och den ska vi åtgärda under 2008. Diskussioner pågår med rektorn om hur vi kan samarbeta istället.

   

  Anpassning av verksamheten vid skolan och dess närhet

  Styrelsen anser att de åtgärder som hitintills har utförts, smärre reparationer, är otillräckliga och att utbildningsnämnden snarast bör ta nödvändiga beslut så att Björnbodaskolans lokaler uppfyller de funktionskrav som ska kunna ställas på en väl fungerande skola.

  Gymnastiksalen brann under jullovet 06/07 och alla elever hade idrott ute under större delen av vintern/våren. Gymnastiksalen är en mycket trång sektor i Björnbodaskolan. Alla i årskurs 5 och 6 har idrott ute under hela året beroende på att skolans gymnastiksal inte täcker behovet.

  Föräldraföreningen har uppvaktat Sisab, Idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen för att få en konstgräsplan istället för den undermånliga grusplan som idag används till uteidrotten.

   

  Ombyggnad av skolan

  Utbildningsnämnden tog över ansvaret för skolorna den 1 juli 2007. Nu är det dags att börja påverka den nya nämnden för att få nya skollokaler. Vi i föräldraföreningens styrelse önskar inget hellre än att fler föräldrar, redan från förskoleklasserna, kan engagera sig i ombyggnadsfrågan eftersom en sådan fråga tar tid och kraft att driva. Ju fler som kan engagera sig desto bättre blir det för skolan. Sökandet efter fler föräldrar som kan engagera sig fortsätter.

   

  Rekreationsområde

  Styrelsen överklagade beslutet av byggnationen av de 2-3 bakre husen i planen för Lövsta allé. Anledningen är att det bara finns detta rekreationsområde i närheten av Björnbodaskolan och bebyggelsen runt om. Något svar har ännu inte inkommit

   

  Ny förskola

  En tillfällig förskola i form av en paviljong har uppförts på tomt nr 1 Skogsnävegränd med plats för cirka 80 barn. Den uppfördes för att möta behovet av dagisplatser efter branden på Tumultgränd.

  Den permanenta byggnaden som ska inrymma både förskoleverksamhet och förskoleklasser (både dagis och skola) innebär på sikt att skolan får bättre lokaler. När behovet minskar för förskoleplatser kommer skolan att använda lokalen till skolverksamhet, även för andra än förskoleårskurser. Tyvärr har vi inte hört något mer om när den permanenta byggnaden ska påbörjas.

   

  Trafiksituationen

  Med anledning av den nya förskolan har trafiksituationen och miljön ytterligare försämras. Styrelsen har fortsatt sitt arbete för att få en bättre miljö för barnen – inte bara under skoltid utan även under deras fritid.

  Föräldraföreningen är klar i sitt ställningstagande att nödvändiga åtgärder i skolans närområde för att förbättra trafiksituationen och miljön måste göras. (Se vidare under rubriken ”En säkrare trafikmiljö”).

   

  Trygghetsvandringen

  Det är viktigt att det finns vuxna som rör sig ute på kvällarna. Det är bra tillfälle att visa våra ungdomar att vi bryr oss och finns till hands. Detta är också ett utmärkt sätt att lära känna andra föräldrar, vilket är både trevligt och nyttigt. Mötet mellan vuxna och ungdomar minskar skadegörelse, våld och olyckor, inte bara på skolan utan också hos oss därhemma.

  Vi vet efter samråd med fältassistenter att vandringen har god effekt.

  v     ordförande och trygghetsansvarig har varit i kontakt med Sörgårdsskolan om ett samarbete vilket ska inledas under våren 2008.

   

  v     vi brister fortfarande i att notera i ”trygghetspärmen” när vi har avslutat vår vandring – styrelsen hoppas på en förbättring.

   

  v     en folder har tagits fram som bör underlätta planeringen av vandringen. Denna folder går att skriva ut från hemsidan.

   

   

  Fältassistens information

  Vid första klassombudsmötet på våren informerade Eva Wenner

  fältassistent i området om vad som hänt/händer inom vårt bostadsområde. Hon var

  bekymrad över den skadegörelse som sker, användandet av droger, förekomsten av sprit.  Hon framförde en förhoppning om att fler ställer upp och vandrar.

  Styrelsen håller med och hoppas på ett ökat engagemang – allt för att vi ska kunna känna oss tryggare i vår närmiljö.

   

   

  Aktiviteter

  Björnbodaskolans dag arrangerades nu som under tidigare år, med Nicole Kuzmanovic som samordnare. Denna gång var det föräldrar till ungdomarna i 5:orna som stod för arrangemanget med hjälp av föräldrar i styrelsen. Kvällen blev mycket lyckad med ett överskott som överträffade våra förväntningar. Åttio procent av vinsten kommer att gå till 6:ornas aktivitetsdag.

  För att underlätta planeringen och för att få arbetet att flyta bättre på kommande Björnbodaskolans dag har styrelsen färdigställt en checklista.

  Styrelsen framför ett stort tack till skolans personal och till alla föräldrar för deras insats.

  Nya rektorn har tagit upp diskussioner om mål för Björnbodaskolans dag. Om dagen ska vara kvar och hur den i sådana fall ska utformas.

  Andra aktiviteter/tema

  Under november genomfördes en utbildning om Internet och hur våra barn påverkas av den nya tekniken. Utbildningen genomfördes för lärare, fritidspersonal och föräldrar till barn i årskurs 4-6. Utbildningen var ett samarrangemang mellan skolan och föräldraföreningen. Sörgårdsskolan deltog i utbildningen. Tyvärr var det få föräldrar som deltog men de som var med fick sig många tankeställare och aha-upplevelser. Utbildningen kommer troligtvis bli ett stående inslag med jämna mellanrum eftersom den behövs vittnar både lärare och föräldrar.

   

  En säkrare trafikmiljö

  Föräldraföreningen har fortsatt arbetet för att få en trafiksäkrare miljö runt skolan. Under våren fick vi äntligen till stånd en hastighetsbegränsning till 30 km/h på Skattegårdsvägen.

  Ordförande har tillsammans med ordförande för Föräldraalliansen i Stockholm haft flera möten med Trafikkontoret. Mötena har resulterat i flera åtgärder som ska genomföras under våren 2008. Bland annat ska plangupp vid övergångsställena på Skattegårdsvägen och på Skogsnävegränd anläggas. 30-sträckan ska vara tidsbegränsad till dagtid. Eventuellt ska en parkväg anläggas ovanför Björnbodahallen för att få en säker anslutning till det signalreglerade övergångsstället.

  Föräldraföreningens bestämda uppfattning är att vi måste fortsätta arbetet med beteendeförändringar. De förändringar som avses i sammanhanget är att aktivt verka för att våra barn går och/eller cyklar till och från skolan och på fritiden istället för att bli skjutsade. Barn som får lite motion och friskluft på morgonen har det visat sig att det ger bättre inlärningsresultat som följd. Trafikkontoret kommer att genomföra ett projekt på Björnbodaskolan för att påverka beteende så att gåendet och cyklandet till/från skolan ökar.

  Styrelsens bedömning är att de beteendeförändringar som behövs bör ses som ett komplement för att höja trafiksäkerheten även minska utsläppen kring Björnbodaskolan.

  Ny hemsida

  Under hösten såg en ny hemsida dagens ljus. Föräldraföreningen hoppas att den är mer överskådlig och lättnavigerad.

  Styrelsen vill uppmana varje klassombud att kontrollera uppgifterna på hemsidan och vid ändringar skicka ett mejl till hemsidesansvarig.

  På hemsidan finns bland annat en lista på klassombud, kallelse till klassombudsträffar och protokoll från, datum för trygghetsvandring och annat aktuellt.

   

  Nytt infoblad

  Under hösten har föräldraföreningens nya infoblad delats ut vid två tillfällen. På en av workshopen som genomfördes ansåg styrelsen att det finns ett behov att informera om vad föräldraföreningen gör på ett snabböverskådligt sätt. Infobladet kommer ut ett par veckor efter genomfört föreningsmöte.

   

  Avslutning

  Styrelsen tackar härmed alla för sitt engagemang under det gångna året.

   

  Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för att alla barn efter sin egen förmåga ska utveckla sina anlag, få kunskaper med utgångspunkt utifrån sina egna förutsättningar, stärka barnens rätt enligt barnkonventionen, barnens och föräldrarnas medbestämmande.

  Fortsätta att arbeta för en ombyggd skola och med de trafiksäkerhetsfrågor som kan bidra till en säkrare trafikmiljö för våra barn till och från skolan samt vid dess fritid.

   

  Kvarvarande styrelsemedlemmar ser framemot ett nytt verksamhetsår och önskar de nya styrelsemedlemmarna välkomna i styrelsen.

   

   

   

   

  Suzanne Frejd                Fredrik Forell                Nicole Kuzmanovic

   

   

   

  Viveka Pellissier              Farhad Abedin                Lina Isaksson

   

   

   

  Åsa H. Caesar                Charlotte Johnzon

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2007
 
false