Nästa möte

Tisdag 3 december 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 229 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                        Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson

  Samt fem representanter från föräldraförening och sex föräldrar/klassrepresentanter

  • Rektorer presenterade sig.

  Christina har ansvar för årskurs 2 och 3.
  Hans ansvarar för förskoleklass och åk 1. Hans är ny på skolan.
  Tanken är att biträdande rektor följer sina klasser, nästa läsår har Christina årskurs 3 samt förskoleklass.

  Information från skolledning

  • Arbetet med digitalisering fortsätter.
  • Arbetet som påbörjades under höstterminen med ämneskonferenser fortsätter nu under vårterminen. Några av frågorna som väcks är; arbeta med inkludering samt ökad måluppfyllelse – eleverna ska veta vart de är på väg.

  Skolan arbetar med att gå in på djupet med detta arbete och gör verksamhetsbesök, pedagogerna besöker varandra för att utveckla undervisningen och för att se vad som fungerar bra och vad som går att utveckla.

  • Skolplattformen. Fortfarande under utveckling, ambitionen är självklart att den ska fungera som det är tänkt och skolan är inte nöjd med dagens funktionalitet.
   • Veckobrev – önskemål om aviseringar när de läggs in framfördes.
   • Boka utvecklingssamtal fungerar inte i dagsläget
   • Frånvaro, sjukanmälan – fungerar som det ska rapporterar föräldrar.
   • Planering för respektive ämne ska kunna ses under Planering.
   • Några klasser har fått hem en lapp från skolan där föräldrar ombeds fylla i vad som fungerar.
  • Utvecklingssamtal
   Planerande till vecka 7-8. Tiderna är förlagda till skoltid, tidigare försök med andra tider blev för stressigt för lärarna. Samtalen är som tidigare elevledda.

  Frågor från föräldraförening och föräldrar

  • Sandningen av skolgården är inte fullgod. Skolledningen informerar att sandningen ligger på SISAB, akutsandning görs av vaktmästare. Skolan är i kontakt med SISAB för förbättring men välkomnar också föräldrar att göra felanmälan: https://sisab.se/sv/fel-skadeanmalan/felanmalan/

  Det är en läcka på taket i en av byggnaderna, SISAB har varit här och förhoppningsvis är det snart åtgärdat.

  • Elever har sagt att det fortfarande luktar illa i omklädningsrummen/duscharna samt att vattnet är kallt. Tobias säger att de sett över städningen men tar med sig att undersöka detta vidare. Föräldrar rapporterar att det blivit bättre på toaletten utanför matsalen.
  • Föräldrar framför att det var stökigt i vissa klasser på Planeringsdagen vid terminsstart. Den vikarierande personalen hade inte riktigt struktur på ankomstlappar, skolan har noterat detta sedan tidigare och tar med sig det.
  • Föräldrar framför att det fortfarande är rörigt vid lämning hos förskoleklasserna. Ofta saknas en vuxen i kapphallen vilket gör att det blir stojigt och medför också att föräldrar dröjer sig kvar vilket resulterar i mycket människor på liten plats. Tobias tar med sig detta och betonar att det är viktigt att skoldagen startar bra.
  • Ofta saknas varselvästar på fritidspersonalen när de är ute. Svårigheter att veta vem man ska vända sig till. Tobias ska undersöka varför så är fallet.
  • Frågor runt ny skolbyggnad

  Inga nyheter och Tobias väntar på ytterligare information som han kan gå ut med till personal och föräldrar. Den 30/1 ägde ett samrådsmöte rum, se mer info här:

  http://xn--vxer-loa.stockholm/nyheter/2019/01/samrad-om-detaljplan-for-bjornbodaskolan-i-vinsta/

  • Skolan arbetar med rörelseaktiviteter som är styrda och schemalagda. Tekniska hjälpmedel i form av appar ger ökad rörelse genom olika uppgifter eleverna ska utföra. Fritids arbetar också med aktiviteter som främjar rörelsen hos barnen.
  • Lärarna har möjlighet att använda appen Too loud som avger ljud när ljudnivån i klassrummet är för hög. Den kopplas upp mot projektorn för att visualisera för eleverna när det är för hög ljudnivå
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00 är nästa Föräldraföreningsmöte.

  Nästa termin avgår minst två personer i föräldraföreningen och vi ser gärna att fler deltar.

  Är du intresserad av att ansluta till styrelsen är du mer än välkommen att kontakta oss:
  ordförande: nicole.medin@bjornbodaff.se alternativt lisa.davidsson@bjornbodaff.se .

  Vi ser fram emot att höra av dig!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-01-22
 • Mötet öppnades av Åsa Lundborg.

  Till mötesordförande valdes Åsa Lundborg.
  Till mötessekreterare valdes Cecilia Spångare.
  Till protokolljusterare valdes Eva Taaler och Hanna Crambert.

  Mötet ansågs behörigen utlyst.

  Dagordningen fastställdes.

  Pernilla Fernberger föredrog förslaget till nya stadgar samt förändringar gentemot de nuvarande. Förslaget till nya stadgar godkändes utan ändringar.

  Mötet avslutades.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från extra föreningsmöte om nya stadgar
 • Information från skolan – Inga Lill Ankerhag (biträdande rektor med ansvar för mellanstadiet)

  Idag har mellanstadiet, årskurs 4-6 haft Nobelsamling i gymnasstiksalen för att dela ut Litteraturpris. Detta är högtidligt och en tradition på skolan där eleverna sitter tysta och lyssnar på de texterna som presenteras. Eleverna är så duktiga och detta är ett härligt inslag.

  På avslutningen den 19/12 är det årskurs 4 som står för julspelet.

  Årskurs 5 och 6 har varit på Vinstagårdsskolan för att besöka den och se deras projekt som de har jobbat med under hösten. Det var ett positivt besök och Inga-Lill berättar att skolan vill fortsätta att förstärka samarbetet med Vinstagårdsskolan.

  Hösten har varit tung, det har varit mycket sjukdom bland personalen och det har varit svårt att få tag i vikarier. Bl a har läraren i franska språkvalet varit mycket borta och from nu finns en vikarie som är beredd att gå in vid frånvaro.

  Det kommer att bli en mindre omorganisation gällande fördelning av resurser och pedagoger. Pluta (fd Loftet) har en pedagog som slutar och detta löses inom organisationen. Annika kommer att gå in som pedagog och on kommer från 6-års samt att Ulrika kommer gå in som resurs och hon kommer från Tellus (fd Trean). Klasserna på Pluto kommer att samarbeta med årskurserna då de inte längre arbetar åldersintegrerat. Tellus kommer att få förstärkning från en pensionerad lärare Ulla-Britt som under hösten arbetat en del på Tellus. Hon kommer att arbeta ca 50 % på Tellus. Rekrytering pågår till 6-års som ersätter då Annika går över till Tellus. Information till de berörda verksamheterna har gått ut.

  Osäkert om lokalerna i huvudbyggnaden, arbetsmiljöverket kommer till skolan under vecka 51.

  Frågor från klassombuden till Inga-Lill

  Personalen årskurs 6 kommer vara oförändrad tom sommarlovet 2015.

  Skolan får frågor om fikaförsäljning på valdagen den 22/3. Skolan äger inte denna fråga då detta arrangemang sker utanför skoltid och från skolans sida kan man inte bestämma vilka som får och inte.

  Varför öppnar skolans verksamheter olika tider? I huvudbyggnaden släppt eleverna in i kapprum och kan hänga av sig och även 6.års är öppet från 07.30 medan elever i barackerna inte blir insläppta tidigare. Inga-Lill tar med sig frågan och önskemålet är att alla verksamheter öppnar tidigare så eleverna har hängt in sina väskor och vi tror att det blir lugnare för barnen då det är många som ska hänga av sig på kort tid som det ser ut just nu. Lärarna har signalerat att det är rörigt att sätta igång.

  Mycket socker i mellanmålen på Björnidet, tex kräm med socker och oboy. Inga-Lill har pratat med dem och är det så att föräldrar undrar så ta gärna kontakt med verksamheten direkt.

  Budget

  Vi har många betalande medlemmar och en påminnelse om medlemsavgiften kommer att gå ut efter jul. Lite rolig historia: under 2007 var det enligt resultaträkningen 26 betalande medlemmar och förra läsåret hade vi 236 – vilket är glädjande då det tyder på ett större engagemang för barnen och deras arbetsmiljö.

  Isbana

  Vi har i nuläget ca 39 föräldrar som vill vara med att fixa detta! Roligt!

  Viktiga datum för 2015

  Björnbodaskolans kväll planeras till 20 maj 2015 nytt datum 27 maj 2015.

  Kommande möten under terminen;

  13/1, 11/2, 10/3, 15/4 och 18/5. Alla föräldrar är välkomna att delta – man måste inte vara klassombud.

  Alla önskas God jul och Gott Nytt År

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från klassombudsmöte 2014-12-10
 • §1 Val för mötet av:

  • ordförande – sittande ordförande dvs Åsa Lundborg

  • sekreterare – Pernilla Fernberger

  • två protokolljusterare, tillika rösträknare – Cecilia Spångare, Katarina Stenqvist

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

  §3 Fastställande av dagordning

  Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse

  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  Inga inkomna motioner.

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Medlemsavgiften beslutades enligt budgetförslaget, dvs den ligger kvar på 110 kr per familj och år.

  Budgetförslaget antogs.

  §8 Val av styrelse

  Styrelsens nya sammansättning:

  Åsa Lundborg – ordförande

  Sara Wickert – kassör

  Katarina Stenqvist – huvudklassombud

  Pernilla Fernberger

  Cecilia Spångare

  §9 Val av revisor

  Jenny Henningsohn

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  I likhet med förra året valde vi att avstå från valberedning. Processen med att hitta nya styrelsemedlemmar inleds på vårterminens möten.

  §11 Övriga frågor

  Till nästa årsmöte skall vi förbereda nya stadgar.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2014-09-23
 • Skolan informerar

  Denna gång deltog Inga-Lill på mötet.

  • Temadag Mot alla odds pågår i åk 4-6. Juha är ansvarig för detta. Temat innebär att eleverna ska lära sig om och få större förståelse för olika funktionshinder. Under temadagarna kommer gästföreläsare och eleverna får dessutom testa hur det är att ha funktionshinder och att vara ledsagare. Exempel på aktiviteter är munmålning, rullstolsbasket och Goal ball. Tanken är att ha dessa temadagar var tredje år så att alla mellanstadieelever får delta.
  • Artikel i DN 12 april handlar om att Stockholms stad får underkänt för skolbyggnationsplaneringen. Björnbodaskolan omnämns i artikeln.
  • Antagningen till Förskoleklasserna är klara och föräldrarna har fått besked. Eleverna kommer på besök under maj.
  • 20 maj kommer alla fritids stänga kl 15.30 pga event för all fritidspersonal i Stockholm. Vid problem ska Cecilia Grahn kontaktas. Information har gått ut till föräldrarna.
  • Tjänstefördelningen för nästa läsår pågår. Samma personalmängd som detta läsår. Det blir tre stycken fyror, femmor och sexor nästa år.
  •  Mattelyftet är en kompetensutvecklingsaktivitet för alla mattelärare.

  Fråga till Inga-Lill: Alla duschar har inte duschdraperi vilket leder till att tjejerna köar till den dusch som har draperi. Inga-Lill kollar med Charlotta om möjlighet att skaffa draperi till både tjejernas och killarnas duschar.

  Ny skolbyggnad: Plan på F-9 skola med 1 000 elever. Finns ett inriktningsbeslut, men beslut om eventuell nybyggnad sker troligen inte före valet.

  Möte med rektor och Gunnar Wollin

  Föräldraföreningen kommer få se ritning på nya skolbyggnaden i förväg, två våningar planeras och eventuellt källare.

  60 elever till Vinstagårdskolan i 7:an varav 30 elever från Björnbodaskolan. Vinstagårdsskolan fick inga anmärkningar från skolinspektionen. Klasser från Björnbodaskolan bjuds in till visning av terminens projekt på Vinstagårdsskolan.

  Vinstagårdsskolan kommer finnas åtminstone 5 år till, sedan fasas skolan ut för att ingå i Björnbodaskolan om den blir en F-9-skola.

  Föräldraföreningen har möte med Gunnar Wollin igen den 5 maj.

  Övrigt

  Finns inga planer för rastverksamhet för åk 6.

  Arbetsgrupperna

  Björnbodaskolans kväll 21 maj. Dokumenten på föräldraföreningens hemsida är inte uppdaterade ännu.

  Övrigt

  De närvarande undrar: Hur kommer det sig att skolorna inom kommunen har så olika ekonomi?

  Nästa möte

  20/5 Klassombudsmöte

  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2014-04-23
 • Skolans representant Cecilia Grahn, biträdande rektor med ansvar för fritidshemmen

  • I årskurs 4 har man undar dagen diskuterat olika obehagliga kedjebrev som går runt bland barnen i sociala medier (denna gång KIK), mail, SMS osv. Dessa brev har hotfullt innehåll om att olika olyckor skall drabba mottagaren om denna inte skickar vidare brevet till x antal av sina kontakter. Minst en av klasslärarna har skickat info via mail till föräldrarna i klassen angående detta. Kedjebrev av denna typ har tidigare förkommit även i årskus 5 och årskus 6.
   Det är viktigt att vi som föräldrar pratar med våra barn om dessa brev och hur de skall hanteras!
  • Lärarna i de praktisk-estetiska ämnena kommer att ordna temadagar för åk 4-6 med rubriken ”Mot alla odds”. Det kommer handla om hur det är att ha ett funktionshinder. Olika gäster med anknytning till temat kommer till skolan och alla barnen kommer att tilldelas olika funktionshinder som de får prova att leva med under en halvdag. Temadagarna infaller veckan efter påsklovet. Planen är att upprepa dessa temadagar med treårsintervaller så att samtliga barn får vara med om dem en gång under mellanstadiet.
  • En vädjan från skolan inför påsklovet gällande fritids: ange omsorgsbehov så exakt som möjligt, skriv inte att barnen skall vara på fritids för säkerhets skull. Och om det visar sig att barnen trots anmäld närvaro inte skall vara på fritids, meddela fritids omgående! Genom att efter bästa förmåga följa detta kan vi som föräldrar hjälpa skolan att spara pengar (tex för mat) samt att personalbehovet kan beräknas bättre. Om barnen bara uteblir måste personalen på fritids sitta och ringa runt efter de barn som saknas!
  • Idrottslärarna undrar om det går att ordna skridskobyte på Björnbodaskolans kväll. Mötet kom fram till att skridskointresset kanske inte är så stort i maj men vi tog raskt fram en arbetsgrupp för att ordna en sportbytardag/kväll i oktober.
   I samband med detta ställdes även frågan om skolan vill ta emot urväxta skridskor, då det enligt brev inför skridskoveckan finns mycket få skridskor att låna för den som inte har. Cecilia sa ja till detta.
  • Vi diskuterade kulspelet som kommit igång på skolgården. Killarna i åk 6 undrar var de får spela kula. Generellt gäller att åk 4-6 får spela på matsalssidan medan de yngre får spela på andra sidan skolan. Åk 1 har dock sina klassrum på matsalssidan och det gäller förstås att de skall få möjlighet att spela de med utan att äldre barn lurar/spelar av de yngsta deras kulor. En påminnelse också om att i åk F-3 gäller att barnen får ta med sig högst 10 kulor per dag!
  • Angående morgonomsorgen så blir det ingen förändring denna termin. Vi har påtalat att föräldrar som anmält behov av morgonomsorg inte tillfrågats i den utvärdering av morgonomsorgen som gjordes när Galaxens lokaler var färdigrenoverade och att föräldragruppen kanske hade gjort en annan bedomning än den som personalen gjort. Terminen ut gäller alltså uterast för alla barn utom 6-åringarna efter kl 7.30 (eller 7.45). Hur det blir till hösten är inte bestämt.
  • Rekrytering av fritidspedagog eller lärare i fritidshem till Tellus pågår för att ersätta Sara. Saras gamla tjänst är tillfälligt tillsatt av Camilla som är kvar terminen ut. Man försöker att öka på andelen pedagoger i personalgruppen och efter att facket sagt ja söker man alltså en fritidspedagog till den som tidigare var en barnskötartjänst.
  • Pluto är inte längre en montessoriverksamhet då de inte har någon personal kvar med monterssorikompetens.

  Möte med rektorn

  Styelsen har inte haft något möte med rektor sen senaste klassombudsmötet.

  Isbana

  Många föräldrar har anmält sig för att hjälpa till med att spola isbana, detta är förstås mycket glädjande! Kung Bore har dock varit annorstådes så denna vinter blev det ingen is. Men nästa läsår! Namnen på anmälda sparas och vi hoppas att ni väll hjälpa till då.

  Kultur

  Varje verksamhet får själv boka kulturupplevelse för barnen så betalar föräldraföreningen.

  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll är i år den 21 maj och vill ni tjuvkika på hur det brukar gå till så kolla på sidan för evenemanget. Dokumenten är inte uppdaterade men det är alltid samma årskurs som ansvarar för samma del.

  Styrelseuppdrag till nästa läsår

  Det är dags att fundera på vilka som skall sitta i styrelsen för föreningen nästa år! I år är vi fem i styrelsen men i stadgarna framgår att det finns plats för nio! Kontakta någon i styrelsen om du har frågor eller önskar kandidera! Styrelsen väljs på årsmötet i september.

  Kommande möten

  • Tisdag 18/2 styrelsen har möte om lokaler med Agneta Brandelius (rektor Björnbodaskolan), Gunnar Wohlin (utbildningsförvaltningen) och Magnus Johansson (rektor Vinstagårdsskolan).
  • Torsdag 26/2 styrelsen har möte med Agneta.
  • 23/4 Klassombudsmöte
  • 14/5 styrelsen har möte med Agneta.
  • 20/5 Klassombudsmöte
  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2014-03-11
 • Info från skolan, Inga-Lill

  • Många sjuka bland personal och elever
  • Inga-Lill tackade för Föräldraföreningens Inköp av material till morgon- och kvällsomsorgen
  • Nationella prov påbörjade för åk 6
  • Skridskovecka på Spånga IP denna vecka
  • Ljudnivån i matsalen
   • Denna vecka är det tyst vecka i matsalen
   • Skolan undersöker möjligheter till ljuddämpande åtgärder i matsalen.
   • Efter förslag från mötet kollar Inga-Lill upp möjligheten till att skapa ljuddämpande gardiner/föremål på textilslöjden.
  • Surfplattor ska kunna införskaffas till undervisningen.
  • Fråga till Inga-Lill: En dag förra veckan fick inte alla barn äta klart innan de behövde resa sig och gå. Vad berodde det på?
  • Fråga från förra mötet: Morgonomsorgen: Många föräldrar håller barnen hemma för att barnen ska slippa vara ute och har rast oavsett väder kl 7.30 – 8.00. En utvärdering bör ske med de föräldrar som har anmält barnen till morgonomsorgen. Frågan tas upp igen å nästa möte då Cecilia Grahn deltar.
  • SISAB har gjort åtgärder i alla hus. Nu får personalen, genom en enkät, utvärdera sin arbetsmiljö igen.
  • Skolan felanmäler utgången från skolgården vid klätterställningen. Det är vattenpölar som täcker hela utgången och därför svårt att ta sig fram den vägen.
  • Klassombuden undrar: Blir det något möte för åk 3 föräldrarna/barnen för att informera om åk 4-6 på skolan?

  Cecilia Grahn kommer till nästa möte.

  Övrigt

  Styrelsens möte med Agneta, Gunnar Wohlin och Magnus , Vinstagårdsskolans rektor blev inställt.

  Klassombudsmöte

  • 11/3 klassombudsmöte
  • 23/4 klassombudsmöte
  • 20/5 klassombudsmöte (sista för terminen)

  Styrelsens möte med Agneta

  • 26/3 möte med Agneta
  • 14/5 möte med Agneta

  Övrigt

  21/5 Björnbodaskolanskväll

  Kommentarer inaktiverade för Klassombudsmöte 2014-02-12
 •  Skolans punkter – info från Inga Lill Ankerhag

  Föreläsning sociala medier

  För föräldrar: torsdag 6 mars

  För elever: 26 mars

  Språkval åk 5

  Kartläggning inför språkval är utskickad

  Info för blivande F-elevers föräldrar i närtid

  Utvecklingssamtal

  • Utvecklingssamtal under veckorna 4, 6 och 8. Informationsbrev skickas ut den 17 januari.
  • Skolverket har tagit fram riktlinjer för utvecklingssamtal för att minska administrationen för lärarna.
  • Denna gång samma förfarande som förut, men kan sedan komma att ändras.

  Nationella prov

  • Åk 6 börjar nu
  • Åk 3 från v 10 och framåt

  Lus-helg

  24-25 jan skolans lushelg efter överenskommelse med Agneta

  8-9 februari är nationell lushelg

  Skridskovecka

  • Vecka 7 är det skridskovecka på Spånga IP.
  • Övrig idrott är inställd den veckan

  Kort info från möte med rektorn

  • Begravningen för Kenneth äger rum 24/1 klockan 11.00 i Hässelby Villastadskyrka, efter ceremonin skiljs man åt.
  • Utvecklingssamtal: Diskussion kring föräldrainformation som ska sändas ut till alla föräldrar på skolan– vi hjälptes åt at förtydliga den.
  • Fritidsgården är klar och används av årskurs 1.
  • Läcka vid matsalen ingång har upptäckts.
  • PÅ 3:an har man haft värmeproblem – det har varit kallt i lokalerna.
  • Björnbodaskolanskväll blir den 21/5 2014.
  • Skolval i årskurs 6 sker på webben.
  • Lus helg kommer ske 25/1-26/1 – mer information kommer från skolan inför detta.
  • Två nya medarbetare har anställts: Pia är ny fritidspedagog på Tellus (tidigare 3:an) och Linda är lärare på Pluto (tidigare Loftet). En av medarbetarna på 3:an har sagt upp sig.

  Ekonomisk information

  Glädjande besked vad det gäller inbetalda medlemsavgifter, det verkar vara bra att vi syns i sociala medier. Hittills 220 betalande familjer.

  Status i arbetsgrupperna     

  Lokalsituationen(Åsa & Pernilla)

  Inget nytt – ligger i verksamhetsplan 2014 och nytt möte är planerat i februari 2014.

  Trygghetsvandring (Sara)

  Inget nytt.

  Björnbodaskolanskväll (Katarina)

  Kommer ske den 21/5 2014. Allt material på hemsidan behöver uppdateras.

  Kultur (Åsa)

  Titti Rudhe som är kulturombud på skolan kollar upp lämpliga föreställningar och har fått i uppdrag att beställa till skolan. Föreläsning gällande data vett kommer att ske i mars månad, 6/3 för föräldrar och 26/3 för elever.

  Isbana (Åsa)

  Arbetet för att kunna spola is på fotbollsplanen fortsätter.

  Övrigt / övrig information från klassombuden

  • Vi bidrar med 5 000 kr för ”det lilla extra” för morgon/kvällsomsorgen
  • Klassombud saknas fortfarande i vissa klasser.  Vi bidrar med en text till veckobreven för att försöka få klassombud.
  • Föräldraföreningen bidrar med pengar till en krans från barnen vid Kenneths begravning.

  Frågor till skolan:

  • Morgon/kvällsomsorgen – Det finns föräldrar som hållit barnen hemma pga de trånga tillfälliga lokalerna och uteverksamhet från kl 7.30. Har föräldrarna tillfrågats om att permanenta lösningen på 5:an?
  • Kan bättre utebelysning ordnas på skolgården?
  • Hur marknadsförs skolan till åk 3 inför valet till 4:an?

  Kommande möten

  Klassombudsmöte

  • 12/2 klassombudsmöte
  • 11/3 klassombudsmöte
  • 23/4 klassombudsmöte
  • 20/5 klassombudsmöte (sista för terminen)

  Styrelsens möte med Agneta

  • 4/2 eller 19/2 möte med Agneta, Gunnar Wohlin
  • 26/3 möte med Agneta
  • 14/5 möte med Agneta

  Övrigt

  • 21/5 Björnbodaskolans kväll              
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll Klassombudsmöte 2014-01-16
 • Vinstagårdsskolans rektor Magnus Johansson

  I föräldraföreningen kommer vi från och med nu att jobba hårt för att Vinstagårdsskolan skall vara den naturliga fortsättningen efter årskurs sex, och i detta vill vi samarbeta med båda skolorna. Därför var vi extra glada att få välkomna kvällens gäst, Magnus Johansson som är rektor på Vinstagårdsskolan. Magnus började som biträdande rektor för 3,5 år sedan och de senaste två åren har han varit rektor. Mycket bra har hänt med skolan under hans tid där och skolan idag är en helt annan skola än den som var för 4-5 år sedan.

  Vi började med att tala om rykten som förekommit om skolan, och som generellt kommer från tiden innan Magnus började jobba där. För att inte ytterligare sprida ryktena låter vi dem vara oskrivna men redovisar positiva förändringar istället.

  • Den tidigare indelningen i små enheter är borta. Vinstagårdsskolan är nu en skola med ca 170 elever där alla känner alla. Skolan har enligt utbildningsförvaltningen plats för 550 elever.
  • I stadens medarbetarenkät från förra året låg resultaten över medelvärdena på samtliga frågor.
  • Lokalerna är fantastiskt fina. Stora ytor och fräscht.
  • Varje år får eleverna svara på en enkät som bland annat tar upp tryggheten i skolan. På en skala mellan 1 och 5 har Vinstagårdsskolan ett snitt på över 4 för tryggheten i skolan. Se sammanställning av brukarundersökningen.
  • Skolan har duktiga lärare som är behöriga att undervisa.
  • Samtliga elever får betygsätta sina lärare en gång per år, resultatet sammanställs så att alla lärare kan jämföra sina personliga resultat med totalresultatet. Personlig uppföljning för vajre lärare för att kunna förbättra det som är mindre bra.
  • Eleverna läser efter traditionellt schema. Två veckor per termin jobbar de i projekt.
  • Skolan har god ekonomi, inför kommande år hoppas man kunna fondera ca 1.5 miljoner.

  Nytt för i år att Björnbodaskolan köper in hemkunskap från Vinstagård. Språkundervisningen som sexorna haft på Vinstagård kommer sannolikt inte att erbjudas nästa år pga strul med inhyrda lärare.

  Kommande samarbeten och förslag:

  • På torsdag har Vinstagård bjudit in årskurs fem och sex till öppet hus där eleverna visar upp terminens projekt. Årskurs sex kommer att gå dit. På mötet lämnade vi föräldrar en tydlig uppmaning till skolorna att lösa så att även femmorna får gå. Det finns ev föräldrar som kan ställa upp och följa med om det krisar då vi anser detta angeläget.
  • Förslag om att Vinstagård skall vara synliga tex på Björnbodaskolans kväll.
  • Magnus kommer gärna tillbaka till föräldraföreningen, även tillsammans med lärare.
  • Vinstagård kommer att anordna ett extra informationsmöte för föräldrar i januari, inför skolvalet. Föräldraföreningen gör vad vi kan för att Björnbodaskolans föräldrar skall gå dit.
  • Från Vinstagård finns en stark önskan om samverkan med Björnbodaskolan. Ett exempel på sådan samverkan är återkommande träffar mellan lärare på båda skolorna. Hittills har detta inte vunnit gehör hos skolledningen på Björnboda. Från föräldraföreningens sida kommer vi att göra vad vi kan för att uppmuntra denna form av samverkan som kan föra skolorna närmare varandra.

  Länk till Vinstagårdsskolans hemsida

  Skolans punkter – Biträdande rektor Inga-Lill Ankerhag

  • Åk 1 ansvarar för skolans luciafirande den 13/12.
  • Åk 4 har julspel den 20/12.
  • Lokaler, B-huset (huvudbyggnaden). Sisab har upptäckt att man måste täta i innertaket pga problem med inbyggda stuprör. Pågår tills efter nyår.
  • Avloppslukt på skolgården beror på fel i ett pumphus på skolgården. Rektor ringer varje dag som det luktar.
  • Staden har ett system som heter Risk där personalen skall anmäla minsta problem i arbetsmiljön. Senaste året krav från skolledningen att notera allt där och inte bara felanmäla.
  • Fritidsgården, målarjobben ligger i fas. Alla stora jobb är gjorda.
  • Inga-Lill jobbar för att få till stånd föreläsningar om sociala medier för barn och föräldrar i åk 4-6. Detta sker på föräldraföreningensuppdrag och bekostas av oss. Föreläsningarna kommer att gå av stapeln tidigast vecka 10.
  • Inga-Lill tackar styrelsen som drar ett stort lass samt klassombud och övriga engagerade föräldrar och önskar god jul och gott nytt år.

  Inget möte med rektorn

  Nästa möte planerat till den 15 januari, då har vi också begärt att Gunnar Wohlin från utbildningsförvaltningen skall komma så vi får prata med honom om lokaler och högstadieskolan.

  Ekonomisk information

  Föreningen har betalat 10.000 kr som bidrag till 40-årsjubiléet.

  Status i arbetsgrupperna

  • Skolkläder 51 beställningar i år. Det var åter strul med utdelning av information om detta, något att ta tag i så det inte upprepas nästa år.
  • Lokaler inga nyheter, nästa möte 15/1
  • Trygghetsvandringen – västarna kan hämtas utanför Cecilia Grahns kontor, tider se sidan om trygghetsvandringen.
  • Isbana i vinter. Vi kan ta kontakt med brandstationen när det blivit kallt.
  • Kultur – Titti kollar upp lämpliga föreställningar.

  Övrigt

  Åsa kollar hur det går med inköp av nya rastleksaker.

  Kommande möten

  Förslag klassombudsmöten 16/1, 12/2, 11/3, 23/4, 20/5

  Förslag Björnbodaskolans kväll 21/5

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll klassombudsmöte 3 december 2013
 • Mötet öppnas

  Åsa öppnade mötet

  § 2Skolans punkter – Närvarande från skolan biträdande rektor Cecilia Grahn

  Denna punkt upptog större delen av mötet och följande diskuterades:

  • Barnen på flera fritids och olika klasser har lämnat in önskemål om vad de skulle vilja ha, listan lämnas till Cecilia som får i uppdrag att köpa in lämpliga rastleksaker till barnen. Föräldraföreningen bidrar enligt budget med 5.000 kr till detta.
  • Situationen i hus 3 uppfattas som rörig med många vikarier
  • Det behövs ett staket mot gångvägen bakom hus 3 och hus 5
  • Cecilia hade med sig den glädjande nyheten att det återigen finns Bregott i matsalen.
  • Skolans 40-årsjubileum går av stapeln fredag 11 oktober, firas med diverse roliga aktiviteter, barnens val av mat osv. Föräldraföreningen bidrar enligt budget med 10.000 kr till firandet. Dessutom får skolan extra bidrag av staden med 50 kr per barn.
  • Språkundervisningen som Björnbodaskolan köper av Vinstagårdsskolan håller inte måttet alla gånger. Barnen har tex fått lärare som inte kan svenska. Föräldraföreningen kontaktar Vinstagård per mail. (Hemkunskapsläraren på Vinstagård är däremot fantstisk!)
  • Morgonomsorgen är kaotisk och framförallt på måndagar då förskoleklasspersonalen har planering till 8.30.
  • Fritidsklubben på Björnidet har 135 barn inskrivna och i snitt kommer 60 barn per dag. Otillräckligt med personal och de har svårt att hålla koll på vad som händer. Föräldrar vittnar tex om barn som kommit i handgemäng. Det vore intressant att veta varför så många väljer att inte gå dit fastän de är inskrivna.
  • Bikupan har nyligen bytt namn till Galaxen. Övriga fritids inspirerades av detta och kommer också att byta namn. De nya namnen har alla rymdtema och kommer att presenteras på 40-årsjubileet.

  § 3Föregående protokoll – inga frågor

  § 4 Kort info från möte med rektorn

  Större delen av mötet ägnades åt diskussion kring skolinspektionens punkter. Skolan har skickat svar till inspektionen, detta gick vi igenom och diskuterade. Vi kommer att följa upp detta kommande möten med rektor.

  Vi tog också åter upp önskemål från flera föräldrar att det skall finnas Bregott i matsalen.

  § 5 Ekonomisk information

  Redovisning i form av utskrifter av kontoutdrag finns tillgängliga, dock lämnas de inte ut då det står vilka som betalat medlemsavgiften och detta vill vi inte sprida. De som tittade på detta godkände ekonomiska handlingarna.

  Redan nu har vi 94 inbetalningar av medlemsavgiften för 2013/2014! Påminnelse kommer att gå ut senare.

  § 6 Status i arbetsgrupperna

  Lokalsituationen (Åsa & Pernilla)

  Inget nytt – obyggnaden ligger i stadens verksamhetsplan 2014 och ytterligare volymsstudie görs. Renovering av skolan fortsätter (pga fel som hittades vid Arbetsmiljöverkets inspektion). Gymnastiksalen beräknas vara klar till vecka 44. Under vecka 44 skall fritidsgården/Galaxen tömma cafédelen och hallen så att nytt golv kan ordnas där. Tillfälliga lösningar för Galaxens barn samt morgon- och kvällomsorg – skolan informerar berörda om detta när det är dags.

  Trygghetsvandring (Sara)

  Reflexvästarna – hämtas på Galaxen (fritidsgården) fredagar senast 17.00 och lämnas åter veckan därpå. Åsa meddelar personalen på Galaxen om detta.

  Skolkläder (Åsa)

  Butiken är öppen nu och det var lite trassligt i början men det löste sig.

  Kultur (Åsa)

  Åsa överlämnar åt Titti (lärare i ettan, kulturansvarig) att hitta bra teaterföreställningar att boka in.

  § 7 Övrigt/ övrig information från klassombuden

   

  § 8 Kommande möten

  • (Styrelsen har möte med Agneta)
  • 7/11 möte med klassombud
  • 3/12 möte med klassombud
  • (Styrelsen har möte med Agneta)
  • 28/1 möte med klassombud

  § 9 Mötet avslutas

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från klassombudsmöte 7 oktober 2013
 
false