Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Verksamhetsberättelse 2007

  Verksamhetsberättelse 2007

   

  Styrelsen för Björnbodaskolans Föräldraförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

   

  Styrelsen har bestått av                                     förälder i

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  Suzanne Frejd                ordförande                    (6:III)

  Fredrik Forell                 sekreterare                   (4B, 2 safirer )

  Viveka Pellissier              Kassör                         (4C, 2 safirer)

  Lina Isaksson                 huvudklassombud(2)       (2M )

  Nicole Kuzmanovic          ordinarie ledamot            (4C, FC)

  Åsa H. Caesar                suppleant                      (4A)

  Charlotte Johnzon           suppleant                      (6:III, FA)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Följande har inte haft möjlighet att fullfölja uppdrget:
  Vasso Karassava            ordinarie ledamot            (2, 4)

  Farhad Abedin                Biträdande kassör           (6:III)

   

   

   

  Föreningsmöten.

  Sex föreningsmöten, före varje föreningsmöte har ett styrelsemöte hållits och därutöver har tre extra styrelsemöte hållits.

  Våren 2007 – 18 januari, 21 mars (extra styrelsemöte) 27 mars och 10 maj.

  Hösten 2007 – 11 september, 4 december (extra styrelsemöte), 13 september, 4 oktober, samt den 20 november.

  Glädjande nog har närvarofrekvensen vi mötena sammantaget under året varit något högre än tidigare dock fortsätter trenden att närvaron av klassombud för de högre klasserna sjunker.

  Mötesprotokoll skickades ut i början av året till samtliga föräldrar. Under hösten har en kortversion kunnat läsas i föreningens infoblad. Samtliga protokoll finns publicerade på hemsidan.

  Under styrelsemötena har bland annat en workshop genomförts för att förändra styrelsearbetet till att arbeta mer i projektform med olika frågor. Bland annat har olika projektgrupper arbetat fram en ny webbplats och infoblad. Därmed kan fler föräldrar utifrån kraft och intresse arbeta med specifika frågor utan att behöva vara styrelsemedlem.

   

  Skolan.

  Det fortsatta arbetet med att förstärka kontakten mellan skolan och föräldrar fortsätter och har under året skett genom direktkontakt och genom våra klassombudsmöten.

  De utvecklingssamtal som hållits har i några fall resulterat i en fördjupad kontakt mellan föräldrar och skolans lärare. Styrelsen uppmanar därför föräldrar till att aktivt vara med i diskussionen för att på så sätt stärka föräldrarnas inflytande i skolan.

  Rektor Anita von Krusenstierna och nytillträdde rektorn Ulf Berg och/eller bitr. rektor Inga-Lill Ankerhag har ibland tillsammans med en anställd vid skolan informerat oss om situationen i skolan vid klassombudsmötena.

   

  Förvaltningsrådet

  Föreningen har representerats av Suzanne Frejd och Fredrik Forell. Vi har bland annat tagit del av och diskuterat skolans personalsituation, driftsfrågor samt skolans ekonomiska situation. I Förvaltningsrådet som har varit cirka fyra gånger per läsår deltar olika yrkeskategorier, elever och föräldrar vilket ger ett bra utbyte om skolans situation och möjligheter.

  Förvaltningsrådet lades dock ner under våren. Efter nedläggningen av förvaltningsrådet saknar styrelsen inblick i skolans ekonomi och kontakt med elevrådet. Kontakten med elevrådet är en stor brist och den ska vi åtgärda under 2008. Diskussioner pågår med rektorn om hur vi kan samarbeta istället.

   

  Anpassning av verksamheten vid skolan och dess närhet

  Styrelsen anser att de åtgärder som hitintills har utförts, smärre reparationer, är otillräckliga och att utbildningsnämnden snarast bör ta nödvändiga beslut så att Björnbodaskolans lokaler uppfyller de funktionskrav som ska kunna ställas på en väl fungerande skola.

  Gymnastiksalen brann under jullovet 06/07 och alla elever hade idrott ute under större delen av vintern/våren. Gymnastiksalen är en mycket trång sektor i Björnbodaskolan. Alla i årskurs 5 och 6 har idrott ute under hela året beroende på att skolans gymnastiksal inte täcker behovet.

  Föräldraföreningen har uppvaktat Sisab, Idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen för att få en konstgräsplan istället för den undermånliga grusplan som idag används till uteidrotten.

   

  Ombyggnad av skolan

  Utbildningsnämnden tog över ansvaret för skolorna den 1 juli 2007. Nu är det dags att börja påverka den nya nämnden för att få nya skollokaler. Vi i föräldraföreningens styrelse önskar inget hellre än att fler föräldrar, redan från förskoleklasserna, kan engagera sig i ombyggnadsfrågan eftersom en sådan fråga tar tid och kraft att driva. Ju fler som kan engagera sig desto bättre blir det för skolan. Sökandet efter fler föräldrar som kan engagera sig fortsätter.

   

  Rekreationsområde

  Styrelsen överklagade beslutet av byggnationen av de 2-3 bakre husen i planen för Lövsta allé. Anledningen är att det bara finns detta rekreationsområde i närheten av Björnbodaskolan och bebyggelsen runt om. Något svar har ännu inte inkommit

   

  Ny förskola

  En tillfällig förskola i form av en paviljong har uppförts på tomt nr 1 Skogsnävegränd med plats för cirka 80 barn. Den uppfördes för att möta behovet av dagisplatser efter branden på Tumultgränd.

  Den permanenta byggnaden som ska inrymma både förskoleverksamhet och förskoleklasser (både dagis och skola) innebär på sikt att skolan får bättre lokaler. När behovet minskar för förskoleplatser kommer skolan att använda lokalen till skolverksamhet, även för andra än förskoleårskurser. Tyvärr har vi inte hört något mer om när den permanenta byggnaden ska påbörjas.

   

  Trafiksituationen

  Med anledning av den nya förskolan har trafiksituationen och miljön ytterligare försämras. Styrelsen har fortsatt sitt arbete för att få en bättre miljö för barnen – inte bara under skoltid utan även under deras fritid.

  Föräldraföreningen är klar i sitt ställningstagande att nödvändiga åtgärder i skolans närområde för att förbättra trafiksituationen och miljön måste göras. (Se vidare under rubriken ”En säkrare trafikmiljö”).

   

  Trygghetsvandringen

  Det är viktigt att det finns vuxna som rör sig ute på kvällarna. Det är bra tillfälle att visa våra ungdomar att vi bryr oss och finns till hands. Detta är också ett utmärkt sätt att lära känna andra föräldrar, vilket är både trevligt och nyttigt. Mötet mellan vuxna och ungdomar minskar skadegörelse, våld och olyckor, inte bara på skolan utan också hos oss därhemma.

  Vi vet efter samråd med fältassistenter att vandringen har god effekt.

  v     ordförande och trygghetsansvarig har varit i kontakt med Sörgårdsskolan om ett samarbete vilket ska inledas under våren 2008.

   

  v     vi brister fortfarande i att notera i ”trygghetspärmen” när vi har avslutat vår vandring – styrelsen hoppas på en förbättring.

   

  v     en folder har tagits fram som bör underlätta planeringen av vandringen. Denna folder går att skriva ut från hemsidan.

   

   

  Fältassistens information

  Vid första klassombudsmötet på våren informerade Eva Wenner

  fältassistent i området om vad som hänt/händer inom vårt bostadsområde. Hon var

  bekymrad över den skadegörelse som sker, användandet av droger, förekomsten av sprit.  Hon framförde en förhoppning om att fler ställer upp och vandrar.

  Styrelsen håller med och hoppas på ett ökat engagemang – allt för att vi ska kunna känna oss tryggare i vår närmiljö.

   

   

  Aktiviteter

  Björnbodaskolans dag arrangerades nu som under tidigare år, med Nicole Kuzmanovic som samordnare. Denna gång var det föräldrar till ungdomarna i 5:orna som stod för arrangemanget med hjälp av föräldrar i styrelsen. Kvällen blev mycket lyckad med ett överskott som överträffade våra förväntningar. Åttio procent av vinsten kommer att gå till 6:ornas aktivitetsdag.

  För att underlätta planeringen och för att få arbetet att flyta bättre på kommande Björnbodaskolans dag har styrelsen färdigställt en checklista.

  Styrelsen framför ett stort tack till skolans personal och till alla föräldrar för deras insats.

  Nya rektorn har tagit upp diskussioner om mål för Björnbodaskolans dag. Om dagen ska vara kvar och hur den i sådana fall ska utformas.

  Andra aktiviteter/tema

  Under november genomfördes en utbildning om Internet och hur våra barn påverkas av den nya tekniken. Utbildningen genomfördes för lärare, fritidspersonal och föräldrar till barn i årskurs 4-6. Utbildningen var ett samarrangemang mellan skolan och föräldraföreningen. Sörgårdsskolan deltog i utbildningen. Tyvärr var det få föräldrar som deltog men de som var med fick sig många tankeställare och aha-upplevelser. Utbildningen kommer troligtvis bli ett stående inslag med jämna mellanrum eftersom den behövs vittnar både lärare och föräldrar.

   

  En säkrare trafikmiljö

  Föräldraföreningen har fortsatt arbetet för att få en trafiksäkrare miljö runt skolan. Under våren fick vi äntligen till stånd en hastighetsbegränsning till 30 km/h på Skattegårdsvägen.

  Ordförande har tillsammans med ordförande för Föräldraalliansen i Stockholm haft flera möten med Trafikkontoret. Mötena har resulterat i flera åtgärder som ska genomföras under våren 2008. Bland annat ska plangupp vid övergångsställena på Skattegårdsvägen och på Skogsnävegränd anläggas. 30-sträckan ska vara tidsbegränsad till dagtid. Eventuellt ska en parkväg anläggas ovanför Björnbodahallen för att få en säker anslutning till det signalreglerade övergångsstället.

  Föräldraföreningens bestämda uppfattning är att vi måste fortsätta arbetet med beteendeförändringar. De förändringar som avses i sammanhanget är att aktivt verka för att våra barn går och/eller cyklar till och från skolan och på fritiden istället för att bli skjutsade. Barn som får lite motion och friskluft på morgonen har det visat sig att det ger bättre inlärningsresultat som följd. Trafikkontoret kommer att genomföra ett projekt på Björnbodaskolan för att påverka beteende så att gåendet och cyklandet till/från skolan ökar.

  Styrelsens bedömning är att de beteendeförändringar som behövs bör ses som ett komplement för att höja trafiksäkerheten även minska utsläppen kring Björnbodaskolan.

  Ny hemsida

  Under hösten såg en ny hemsida dagens ljus. Föräldraföreningen hoppas att den är mer överskådlig och lättnavigerad.

  Styrelsen vill uppmana varje klassombud att kontrollera uppgifterna på hemsidan och vid ändringar skicka ett mejl till hemsidesansvarig.

  På hemsidan finns bland annat en lista på klassombud, kallelse till klassombudsträffar och protokoll från, datum för trygghetsvandring och annat aktuellt.

   

  Nytt infoblad

  Under hösten har föräldraföreningens nya infoblad delats ut vid två tillfällen. På en av workshopen som genomfördes ansåg styrelsen att det finns ett behov att informera om vad föräldraföreningen gör på ett snabböverskådligt sätt. Infobladet kommer ut ett par veckor efter genomfört föreningsmöte.

   

  Avslutning

  Styrelsen tackar härmed alla för sitt engagemang under det gångna året.

   

  Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för att alla barn efter sin egen förmåga ska utveckla sina anlag, få kunskaper med utgångspunkt utifrån sina egna förutsättningar, stärka barnens rätt enligt barnkonventionen, barnens och föräldrarnas medbestämmande.

  Fortsätta att arbeta för en ombyggd skola och med de trafiksäkerhetsfrågor som kan bidra till en säkrare trafikmiljö för våra barn till och från skolan samt vid dess fritid.

   

  Kvarvarande styrelsemedlemmar ser framemot ett nytt verksamhetsår och önskar de nya styrelsemedlemmarna välkomna i styrelsen.

   

   

   

   

  Suzanne Frejd                Fredrik Forell                Nicole Kuzmanovic

   

   

   

  Viveka Pellissier              Farhad Abedin                Lina Isaksson

   

   

   

  Åsa H. Caesar                Charlotte Johnzon

  Published on mars 10, 2008 · Filed under: Föreningsdokument; Tagged as:
  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2007
 
false