Nästa möte

Måndag 4 november 2019 kl 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 230 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Passa på att komma på morgondagens möte med skolledningen. Klockan 17.30 i personalrummet paviljongen våning 2. Kom för att ta del av ledningens information eller för att lyfta dina frågor eller funderingar.

  Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om morgondagens möte
 • På mötet deltog 10 personer.

  1. För mötet valdes till
   a. ordförande – Nicole Medin
   b. sekreterare – Lisa Davidsson
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare – Johanna Knapp och Gunilla Wiik
  2. Årsmötet blev korrekt utlyst.
  3. Dagordningen fastställandes
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Mötet bifallde ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Förslag från styrelsen att upplösa föreningen ”av annan orsak” i enlighet med paragraf 12. Orsaken är att inga personer på mötet anmälde intresse för att driva föreningen vidare. Förslag att föreningens tillgångar kommer att användas till inköp av material till Björnbodaskolan lades fram. Detta efter det att skolans rektor och biträdande rektorer godkänner inköpen. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet vad det gäller de kvarvarande pengarna i föreningen då investeringarna sker i samråd med skolan. 
  7. Styrelsen föreslog att stryka medlemsavgiften för läsåret 2019/2020.
  8. Styrelsen lade inte fram något förslag till budget för verksamhetsåret med hänvisning till punkt 6 ovan.
  9. Val av styrelse
   Då inga nya styrelsemedlemmar tillkom, kvarstår följande styrelse tills extramöte i december. Där väljs antingen en ny styrelse eller så upplöses föreningen.

  a. till ordförande valdes Nicole Medin
  b. en ordinarie ledamot valdes,  Lisa Davidsson
  c. en suppleant Åsa Westling 

  10. Till revisor valdes Kristin Stamyr och till revisorssuppleant Joakim Engdahl, båda valdes på ett år.
  11. Ingen valberedning valdes med hänsyn till punkt 6 ovan.
  12. Övriga frågor
  a) Diskussion om föreningens framtid. Föreningens framgång bygger på engagerade föräldrar som ställer upp som klassombud och styrelsemedlemmar. Utan engagemang – ingen föräldraförening på Björnbodaskolan.
  13. Mötet avslutandes.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsmöte 19 september 2019
 • Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning för läsåret 2018-2019
 • Välkommen på årsmöte för Björnbodaskolans föräldraförening!

  Dag och tid: Torsdag 19 september 2019 kl 18.30 – 19.00

  Plats: Personalrummet Björnbodaskolan, våning 2 i paviljongen

  Dagordning vid årsmötet

  1. Val för mötet av
   a. ordförande
   b. sekreterare
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (ekonomisk redovisning)
  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
   a. förslag från styrelsen – inga inkomna
   b. motioner – inga inkomna
  7. Behandling av styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret
  8. Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
  9. Val av styrelse
   a. ordförande för ett år
   b. fyra ordinarie ledamöter för två år
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2)
  10. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  11. Eventuellt val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för ett år.
  12. Övriga frågor
  13. Mötets avslutande
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte 2019
 • Styrelsen, sammansättning & ansvarsområden

  • Nicole Medin (ordförande, kulturansvarig)
  • Helene Sandqvist (vice ordförande, ledamot, webmaster)
  • Pernilla Fernberger (ledamot, kassör, webmaster )
  • Valentin Oprean (ledamot)
  • Lisa Davidsson (ledamot, sekreterare, webmaster) 
  • Åsa Westling (suppleant 1, sekreterare)
  • Thorgerdur Palsdottir (suppleant 2)

  Reflektioner från styrelsen

  Efter flertalet rektorsbyten de senaste åren börjar vi nu bygga upp ett samarbete med nuvarande rektorer. Vi upplever att rektorerna är intresserade av ett samarbete och är öppna med att ta in styrelsens och föräldrars synpunkter. Däremot upplever vi ett allt svagare föräldraengagemang än tidigare, vilket delvis kan förklaras av att vi haft svårt att få ut vår information till skolans föräldrar. Vi antar att det fortsatt är oklart för föräldrar vad det innebär att dels vara med i styrelsen men även att vara klassombud som deltar på samrådsmöten utan förpliktelser att utföra uppgifter. Det vi önskar till kommande läsår att att skolan (skolledning och lärare) hjälper oss att informera om föräldraföreningens möten och vad det innebär att delta. Samt visa på att samverkan mellan föräldrar och skola är viktigt för att skapa en skola där alla får sin röst hörd. Vi behöver stöd med få ut information om att alla  klasser ska utse klassombud till läsåret 2019-2020. Avsaknaden av klassombud har inneburit att den naturliga kommunikations- och informationsvägen mellan föräldrar och föräldraföreningen har försvunnit. Klassombudets viktiga uppgift att fånga upp frågor från föräldrar och ta med till samrådsmöte har således försvunnit. 

  I och med de senaste rektorsbytena har mycket tid för styrelsen gått åt till att bygga upp samarbetet igen med en ny skolledning. Därav har föreningen inte haft mycket verksamhet utöver samrådsmöten. Det senaste läsåret har vi fått hjälp av skolledningen att nå ut till föräldrar via veckobrev med information om samrådsmöten, men det har inte räckt för att fånga föräldrarnas intresse. Vi har hopp om att Skolplattformen skall ge möjlighet att kommunicera med föräldrar på ett modernt och enklare sätt än tidigare. Föräldraföreningen erbjuder en bra plattform för samverkan med skolan, och för den intresserade föräldern finns goda möjligheter att genom föräldraföreningen driva sina hjärtefrågor. I och med detta vill vi i någon form fortsätta med samrådsmötena mellan skolledning och föräldrar med hopp om att fler föräldrar ser fördelen med att delta på mötena.

  Årsstämma

  20 september hade vi årsstämma och en ny styrelse utsågs.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret har ekonomin skötts av kassör Pernilla Fernberger.

  Antalet betalande medlemmar under året var 102. Det är något färre än förra året (109). Uppmaning att betala medlemavgiften gick ut via hemsidan, och vi delade ut en en pappersavi via skolan. Pappersavin var mest effektiv. Utöver plusgirobetalning erbjöds även Swish som alternativ för medlemsavgiften.

  Nettointäkterna från caféet på Björnbodaskolans kväll blev 12 433 kr.

  Kulturbidrag

  Kulturbidraget har detta år utnyttjats i första hand för att förköpa kultur till höstterminen. Detta är förstås bättre än inget då de flesta årskurser använt bidraget, men till nästa läsår måste vi annonsera kulturbidraget bättre och i god tid (redan på hösten) så att det utnyttjas under innevarande år!

  Utfall kulturbidrag:

  • Två klasser i årskurs 1 åkte till Skansen i maj 2019
  • Läsårets f-klasser kommer att åka till Fjärilshuset i augusti 2019 när de börjat årskurs 1
  • Läsårets årskurs 2 kommer att få författarbesök i oktober 2019 när de går i årskurs 3
  • Årskurs 3 utnyttjade inte bidraget trots upprepade påminnelser.

  Björnbodaskolans kväll

  Skolan stod för planering och genomförande av aktiviteterna på Björnbodaskolans kväll. Föreningens styrelse planerade fikaförsäljningen med god hjälp av dokumentation från tidigare år. Caféverksamheten genomfördes av styrelsen tillsammans med hjälpsamma föräldrar och storasyskon. Detta år var det många föräldrar som ställde upp och hjälpte till med fikaförsäljning och städning efteråt! Det var smidigt att använda swish som betalningsmetod då trycket i cafét var stort. Information om hjälp med bakning gick ut till föräldrar och vi fick ganska precis ihop de bakverk som behövdes. 

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff).

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten i anslutning till föräldrasamrådsmöten.

  Nya biträdande rektorer

  Biträdande rektor Tom Fermbo gick i pension vid årsskiftet. Efter honom tillträdde två nya biträdande rektorer Christina Rudhe och Hans Granholm. Innan tillträdet som biträdande rektor var Christina lärare på Björnbodaskolan medan Hans är rekryterad externt. Under vårterminen 2019 har Christina haft ansvar för årskurs 2-3 och Hans haft ansvar för förskoleklass-årskurs 1. Planen är att de biträdande rektorerna följer sina klasser.

  Föräldrasamrådsmöten

  Datum för samrådsmöten fanns på föreningens hemsida i god tid och publicerades samtidigt på Facebook. Alla föräldrar är välkomna på dessa möten. Vid samtliga möten har minst en av rektorerna deltagit oftast båda biträdande rektorer. Vid enstaka möte har en lärare deltagit vilket välkomnas varmt även i fortsättningen. Minnesanteckningar från samrådsmöten publiceras på hemsidan. Till kommande läsår behöver vi få skolan att utse klassombud.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2018-2019
 • Tack alla föräldrar som har bakat till fiket till Björnbodaskolans kväll. Och ett stort tack till er som ställde upp på att hjälpa till i matsalen inför/under/efter kvällen, vilket bra jobb ni gjorde!

  Vi ser fram emot fler Björnbodakvällar

  /Föräldraföreningen

  Kommentarer inaktiverade för Tack för ikväll!
  • Det ni bakar lämnas in tillsammans med lapp med ingredienserna på onsdag 22/5 kl.7:30-8:10 eller kl.16-17 i Björnbodaskolans matsal.
  • Bortse från de tider som står i skolans program för Björnbodaskolans kväll, där det står att varje årskurs står i fiket ett tidspass var. Ni som har anmält er att stå i fiket, har den tid som ni har fått bekräftad via mail av Åsa. Ni som inte anmält er till att stå i fiket kan fortfarande göra det till asa.m.westling@gmail.com

  Hälsningar Föräldraföreningen

  Kommentarer inaktiverade för Aktuell info om fiket på Björnbodaskolans kväll
 • …till Björnbodaskolans kväll på onsdag 22/5.

  Ni som vill baka bakar valfritt bakverk. OBS! Allt ska vara fritt från nötter och mandel . Ni skriver ner alla ingredienser på en lapp .

  Bakverk + lapp med ingredienser lämnar ni in 22/5 kl.7:30-8:10 alternativt vid 16:00-17:00.

  Under kvällen kommer caféet vara öppet i matsalen kl. 17-19.

  Välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Hjälp med bakning önskas…
 • Närvarande: Biträdande rektorer Christina Rudhe och Hans Granholm samt sju föräldrar.
  Ordförande: Christina Rudhe
  Sekreterare: Åsa Westling

  Återkoppling på punkter som togs upp vid förra mötet

  • Engångsförpackningar av smör i matsalen ses över. Rektor Tobias återkommer.
  • Björnbodaskolan kommer träffar Vinstaskolan för överlämning inför årskurs 4.
  • Möte för föräldrar till blivande förskoleklass sker 27/5, skolbesök sker 28/5.
  • Skolan har följt upp angående mottagandet på morgonomsorgen för förskoleklass. Oklart om det har blivit förändring. Fortsatt vanligt att pedagog sitter vid datorn.
  • Skolan har kontinuerlig uppföljning med personalen kring den fria leken och raster. Personalen går kurser bland annat inom lågaffektivt bemötande. Under skoldagen pågår styrda rastaktiviteter som både är valbara och icke valbara.

  Information från skolan

  • Organisationen inför hösten ses över. Från och med höstterminen kommer arbetslagen ha morgonmöte på torsdagar kl.7:50-8:50. Morgonomsorg sker som vanligt till 7:50, från 7:50 kommer alla elever vistas utomhus med aktiviteter. Klockan 9:00 börjar skoldagen. Morgonmötena införs för att gynna eleverna, då fritidspersonal och skolpersonal får gemensam planeringstid. Det blir ett bättre samarbete och ger ett mer helhetsperspektiv på elevernas skoldag. Ordinarie personal kommer ta emot eleverna ute på skolgården enligt ett rullande schema. Modersmålsundervisning kommer i största möjligaste mån läggas mellan kl.8-9 på torsdagar.
  • Personal: Bertil Trä- och metallslöjdslärare går i pension, ny personal har rekryterats. Lotta F-3-lärare går i pension, rekrytering pågår till FA inför årskurs 1. Rekrytering pågår även gällande fritidspedagog. Stommen i arbetslagen kommer finnas kvar, men viss personal kommer få byta arbetslag för att sprida kompetensen och få till fungerande arbetslag.
  • Lokaler: Blivande förskoleklasser kommer vistas på Solen (två klasser) och på Orion (en klass). Årskurs 3 blir kvar på övre plan i paviljongen, Årskurserna 1-2 kommer vara på nedre plan i paviljongen.
  • Björnbodaskolans kväll: Schema för kvällen håller på att sättas ihop. Kommer pågå kl.17-19. Nytt för i år är att musiksalen kommer stå öppen så att elever kan prova på. Andra aktiviteter som kommer finnas under kvällen är bland annat: Prova-på-slöjd, karaoke, problemlösningar och loppis. Eleverna har möjlighet att i klassvis sjunga på scenen. Föräldraföreningen håller i fiket i matsalen. Det finns fortfarande platser kvar för att hjälpa till i fiket under kvällen. De som har möjlighet att baka till kvällen kan lämna in sina bakverk onsdag 22/5 kl.7:30-8:10 samt mellan kl.16-17 vid matsalen. OBS alla bakverk ska vara utan Nötter och Mandlar. Ingredienslista ska medföras med bakverken.

  Frågor från föräldrarna

  • Finns det planer på att riva B-huset (gamla skolbyggnaden med gympasalen) under sommaren? Svar: Nej, det finns ingen plan på att riva B-huset.
  • Skolpersonal slänger fimpar på marken vid fritidshuset/musikhuset, när de står där bakom och röker. Önskemål från föräldrarna är att slänga dessa fimpar i papperskorg/askkopp.
  • Fortsatt önskemål om att fritidspersonalen har på sig de gula västarna (vid lämning(hämtning) så att det blir tryggare för eleverna och lättare för de som ska hämta barnen att se vilka som arbetar på skolan.
  • Hur ser tidsplaneringen ut för skolavslutningen? Svar: Det är inte spikat än, planering pågår gällande de personal som ska delta på både Sörgårdsskolan och Björnbodaskolan så att schemana går ihop. Avslutningen kommer ske på förmiddagen, troligen start runt kl.10. Vidare information kommer inom kort.
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-05-13
 • Imorgon måndag 13 maj är det möte med skolledningen i personalrummet, andra våningen i paviljongen.
  Vi behöver förstärkning till nästa termin, kom gärna och se vad ett deltagande innebär.

  Varmt välkomna önskar Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Påminnelse- möte imorgon 18:00
 
false