Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 237 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • På mötet deltog 8 personer.

  Protokoll för årsmötet

  1. För mötet valdes till
   a. ordförande – Nicole Medin
   b. sekreterare – Helene Sandqvist
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare – Lisa Davidsson och Åsa Westling
  2. Årsmötet blev korrekt utlyst.
  3. Dagordningen fastställandes
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Mötet bifallde ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Inga förslag från styrelsen eller medlemmar har inkommit till mötet.
  7. Styrelsen föreslog att stryka medlemsavgiften för läsåret 2018/19 helt.
   Mötet föreslog att behålla medlemsavgiften på 100 sek/familj för att eventuellt kunna öka kulturpengen per elev.
   Efter acklamation antogs mötets förslag om att behålla medlemsavgiften på 100 sek/familj.
  8. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret antogs efter justering för mötets beslut att behålla medlemsavgiften på nuvarande nivå.
  9. Val av styrelse
   a. till ordförande för ett år valdes Nicole Medin
   b. fyra ordinarie ledamöter valdes, Pernilla Fernberger och Valentin Oprean omvaldes båda med ett år kvar, Lisa Davidsson och Helene Sandqvist valdes för två år.
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2) valdes, Åsa Westling på två år och Thorgerdur Palsdottir fyllnadsval för ett år.
  10. Till revisor valdes Kristin Stamyr och till revisorssuppleant Joakim Engdahl, båda valdes på ett år.
  11. Ingen valberedning valdes eftersom antalet kandidater är så få att en valberedning inte ansågs nödvändig.
  12. Övriga frågor
   a) Diskussion om föreningens framtid. Föreningens framgång bygger på engagerade föräldrar som ställer upp som klassombud och styrelsemedlemmar. Utan engagemang – ingen föräldraförening på Björnbodaskolan.
  13. Mötet avslutandes.
  Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsmöte 20 September 2018
 • Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning läsåret 2017-2018
 • Föreningens ordförande Nicole Medin hälsade välkomna till mötet.

  1. a) Till mötesordförande valdes Nicole Medin.
   b) Till mötessekreterare valdes Pernilla Fernberger.
   c) Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kristin Stamyr och Jenny Henningsohn.
  2. Mötet bedömdes ha blivit behörigen utlyst.
  3. Föreslagen dagordning fastställdes.
  4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
   b) Revisorns verksamhetsberättelse föredrogs.
  5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  6. a) Styrelsens förslag till justeringar av stadgarna godkändes. De behöver godkännas en gång till på extra föreningsmöte innan de går igenom.
  7. Styrelsens förslag till medlemsavgift godkändes, oförändrat 100 kr per familj.
  8. Styrelsens förslag till budget godkändes.
  9. Val av styrelse:
   a) Ordförande: Nicole Medin omvaldes för ett år som föreningens ordförande.
   b) Ledamöter:
   Pernilla Fernberger omvaldes på två år som ledamot.
   Valentin Oprean valdes på två år som ledamot.
   Anders Green och Liselott Lindberg kvarstår som ledamöter i ytterligare ett år.
   c) Suppleanter:
   1: Sandra Liljefors-Möll kvarstår som suppleant ett år
   2: Vakant.
   Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att om möjligt fylla den vakanta platsen som suppleant.
  10. Val av revisor och revisorssuppleant:
   Revisor: Kristin Stamyr
   Suppleant: Jenny Henningsohn
  11. Mötet beslutade att tillämpa egen intresseanmälan som vi gjort de senaste åren, istället för traditionell valberedning.
  12. Inga övriga frågor.

  Nyvalda ordföranden Nicole avslutade årsmötet och tackade deltagarna för att de kommit.

  Protokoll fört av Pernilla Fernberger

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte i Björnbodaskolans föräldraförening, 2017-10-04
 • Björnbodaskolans föräldraförening kallar till årsmöte

  Onsdag 4 oktober kl 18.30

  Björnbodaskolans matsal

  Dagordning vid årsmötet

  1. Val för mötet av
   a. ordförande
   b. sekreterare
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
   a. förslag från styrelsen angående förändring av stadgarna
  7. Behandling av styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret
  8. Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
  9. Val av styrelse
   a. ordförande för ett år
   b. fyra ordinarie ledamöter för två år
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2)
  10. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  11. Eventuellt val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för ett år.
  12. Övriga frågor
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte
 • Årsmötesprotokoll

  §1 Val för mötet av:

  • ordförande – Pernilla Fernberger
  • sekreterare – Nicole Medin
  • två protokolljusterare, tillika rösträknare – Anders Green och Carin Sjölander Rosén

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

  §3 Fastställande av dagordning

  Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

  §4 Presentation av

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

  • Förslag från medlemmar från den tidigare styrelsen. Årsmötet godtar förslaget som går ut på att dela förenings likvida medel i två delar( en tillhörande mellanstadiet och en tillhörande lågstadiet) då skolan nu delats upp i två delar på två olika enheter. Eventuella utbetalningar som kan påföras mellanstadie delen skall vedimeras med faktura, kvitton eller dyl där det tydligt framkommer syftet med utbetalningen. Detta kan ske fram till 1 mars 2017, därefter tillfaller eventuella tillgångar lågstadiedelen. Ansvariga för eventuella inköp gällande mellanstadiet är före detta styrelsemedlemmar, Sara Wickert och Åsa Lundborg. Förslaget i sin helhet finns bifogat i detta protokoll.

  Inga inkomna motioner.

  §7 Fastställande av medlemsavgift

  Även detta år blir medlemsavgiften 100 kr/ familj

  §8 Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret

  Budgetförslaget antogs.

  §9 Val av styrelse

  Styrelsens nya sammansättning:

  Nicole Medin – ordförande (vald på 1 år)

  Pernilla Fernberger – kassör (1 år kvar)

  Anders Green (vald på 2 år)

  Liselott Lindberg (vald på 2 år)

  Francesca Mirandola (fyllnadsval 1 år)

  Sandra Liljefors-Möll (Suppleant 1 vald på 2 år)

  Valentin Oprean (Suppleant 2 fyllnadsval 1 år)

  §10 Val av revisor och revisorssuppleant

  Jenny Henningsohn (revisor)

  Ingen revisorssuppleant väljs.

  §11 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  I likhet med förra året valde vi att avstå från valberedning. Processen med att hitta nya styrelsemedlemmar inleds på vårterminens möten.

  §12 Övriga frågor

   

  Styrelsens konstituering efter årsmötet

  Nicole Medin – ordförande

  Pernilla Fernberger – kassör, ansvarig för hemsidan

  Anders Green – vice ordförande

  Liselott Lindberg – sekreterare

  Francesca Mirandola

  Sandra Liljefors-Möll

  Valentin Oprean

  Styrelsen ansåg inte att det fanns behov av ett huvudklassombud.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2016-10-26 + styrelsens konstituering
 • Styrelsens sammansättning & ansvarsområden

   • Åsa Lundborg (ordförande)
   • Sara Wickert (kassör)
   • Cecilia Spångare (sekreterare)
   • Pernilla Fernberger (vice ordförande, hemsidan)
   • Jenny Nilsson (sekreterare)
   • Andreas Green (suppleant 1)
   • Nicole Medin (suppleant 2, huvudklassombud)

  Stadgar

  En uppfräschning av föreningens stadgar antogs på årsmötet.

  Lokalfrågan

  Styrelsen har under läsåret haft möten med rektor (ordinarie och tf rektor) samt Gunnar Wohlin och andra representanter från utbildningsförvaltningen, för att diskutera lokalfrågan på kortare och längre sikt. Föräldraföreningen har i minnesanteckningar på hemsidan fortlöpande informerat om processen och evakueringsplaner.

  Strax före höstlovet var det många elever i skolans huvudbyggnad som blev sjuka av luften i huset. Skolan agerade föredömligt snabbt och evakuerade berörda klasser till andra lokaler. Föräldraföreningen ansåg att det fanns en risk att situationen med de utspridda lokalerna skulle pågå under lång tid och ordnade därför en namninsamling för att få ersättningspaviljonger på plats så snart som möjligt. Huruvida insamlingen hjälpte till är ju svårt att säga men paviljongerna fanns i alla fall på plats till terminsstarten HT 2016.

  Skolgård Vinsta Västra

  När det stod klart att årskurs fem och sex skulle evakueras till Vinsta Västra tog styrelsen initiativ att fråga barn och personal vad de önskade sig till rasterna & skolgården. Vinsta Västra har inte haft någon skolgård värd namnet för barn i mellanstadieåldern. Trots möten med skolledningar och fastighetsägare var inga förändringar gjorda till skolstarten. Föräldraföreningen köpte in diverse rastleksaker till våra barn uppe på Vinsta.

  Styrelsen har under året arbetat med frågan om skolgården och haft kontakt med representanter för utbildningsförvaltningen. I mars kom besked om att lekredskap skulle sättas upp på delar av fotbollsplanen och efter påsklovet var grejerna på plats. Av den utlovade konstgräsplanen blev dock intet.

  Skolkläder

  Styrelsen har under höstterminen 2015 som tidigare år anlitat Skolgarderoben för att de familjer som önskar skulle kunna beställa skolkläder.

  Alla hjärtans dag

  På alla hjärtans dag den 14 februari 2016 bjöd föräldraföreningen traditionsenligt skolans elever och personal på geléhjärtan.

  Trygghetsvandringen

  Ett stort tack till de föräldrar som var med och vandrade under året! Detta uppskattas av fältassistenterna i området. På hemsidan finns en logg på vad som hände under vandringarna för den som vill ha mer information. Antalet klasser som loggat sitt deltagande i trygghetsvandringen under läsåret 2015-2016 är lågt.

  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll blev dessvärre inställd detta läsår, delvis på grund av byggnadsarbeten. För föreningen innebär detta avsevärt minskade intäkter jämfört med budget.

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaff.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaff).

  Rastleksaker

  Föreningen köpte som vanligt in rastleksaker till barnen. Bollar, bandyklubbor, sandleksaker, rockringar, hopprep osv. Utöver de vanliga enkla rastleksakerna inköptes flera uppsättningar av spelet Fun Battle till olika årskurser. Ordförande Åsa fick också skolledningen att köpa in två uppsättningar av det populära spelet.

  Årsstämma

  I början av höstterminen hade vi årsstämma och deltagandet var inte högt men en ny styrelse utsågs.

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret 2015/2016 haft styrelsemöten i anslutning till klassombudsmöten.

  Möten med rektor

  Styrelsen har inte haft enskilda möten med rektor under läsåret utan rektor/tf rektor/biträdande rektor/annan från ledningsgruppen har deltagit på flera av våra klassombudsmöten.

  Klassombudsmöten

  Datum för dessa möten fanns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Även föräldrar som inte är klassombud är välkomna på dessa möten. Minnesanteckningar från mötena publiceras på hemsidan. På dessa möten deltar oftast någon från skolans ledning.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av kassör Sara Wickert. Föreningens intäkter under året har varit betydligt mindre än budgeterat, vilket har två orsaker:

  • Björnbodaskolans kväll blev inställd. Detta är utöver medlemsavgifterna vår största inkomstkälla så bortfallet jämfört med budget är avsevärd.
  • Vi hade under detta år endast ca 60 betalande familjer. Höstterminen var minst sagt rörig och föreningen hade svårt att nå ut till familjerna med information, vilket även drabbade utskick om medlemsavgiften. Vi gjorde endast ett utskick mot normala två.

  Kulturpengar

  Varje år avsätter föreningen pengar i budgeten för kulturbidrag till eleverna, för att ge möjlighet till exempelvis teraterupplevelser. Detta år försökte vi oss på en kampanj riktad till samtliga lärare för att uppmärksamma bidraget. På grund av turbulensen under hösten är det osäkert om samtliga lärare fick informationen.

  Föreläsning om maktlekar

  Föreningen hyrde in Sanna Mohr och Sannie Wedberg Linzander från maktlekar.org för en föreläsning om maktlekar. Föreläsningen var öppen för föräldrar och personal på Björnbodaskolan.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse läsåret 2015-2016
 • Föreningens årsmöte kommer att hållas onsdag den 26 oktober kl 18.30 i Björnbodaskolans matsal.

  Dagordning vid årsmötet

  1. Val för mötet av
   a. ordförande
   b. sekreterare
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
   a. förslag från styrelsen
   b. motioner
  7. Behandling av styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret
  8. Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
  9. Val av styrelse
   a. ordförande för ett år
   b. fyra ordinarie ledamöter för två år
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2)
  10. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  11. Eventuellt val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för ett år.
  12. Övriga frågor
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsmöte 2016
 • Protokoll från årsmöte 2015-09-16

  §1 Val för mötet av:

  • ordförande – sittande ordförande dvs Åsa Lundborg
  • sekreterare – Cecilia Spångare
  • två protokolljusterare, tillika rösträknare – Cina Westergren och Maria Bertilsson

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

  §3 Fastställande av dagordning

  Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  • Det beslutades att de nya stadgarna godtas. Extramöte hades i maj.

  Inga inkomna motioner.

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Medlemsavgiften beslutades enligt budgetförslaget, dvs den sänks från 110 kr till 100 kr per familj och år .

  Budgetförslaget antogs.

  §8 Val av styrelse

  Styrelsens nya sammansättning:

  Åsa Lundborg – ordförande (1 år)

  Sara Wickert – kassör (1 år)

  Pernilla Fernberger (2 år)

  Cecilia Spångare (1 år)

  Jenny Nilsson (2 år)

  Anders Green (suppleant)

  Nicole Medin (suppleant)

  §9 Val av revisor och revisorssuppleant

  Jenny Henningsohn (revisor)

  Veronika Pettersson (revisorssuppleant)

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  I likhet med förra året valde vi att avstå från valberedning. Processen med att hitta nya styrelsemedlemmar inleds på vårterminens möten.

  §11 Övriga frågor

   

  (Sen publicering av årsmötesprotokollet beror på en miss i kommunikationen.)

  Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2015-09-16
 • Kallelse till årsmöte för Björnbodaskolans föräldraförening
  onsdagen den 16 september 2015 kl. 18.30 i lärarnas personalrum

  Såväl klassombud som övriga föräldrar är välkomna

  Styrelsen avser att uppdatera föreningens stadgar så att dessa bättre kan vara till stöd i föreningsarbetet samt att de skall vara lättare att förstå. För en stadgeändring krävs två beslut på föreningsmöten varav det ena skall vara årsmötet. Förslaget har föredragits på ett extra föreningsmöte i maj 2015 och då fattades det första nödvändiga beslutet om ändring. Förslaget kommer att finnas tillgängligt i pappersform på årsmötet.

  Efter mötet vidtar klassombudsmöte.

  Förslag till dagordning:

  1. Val för mötet av

  a. ordförande
  b. sekreterare
  c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  3. Fastställande av dagordning

  4. Föredragning av

  a. styrelsens verksamhetsberättelse
  b. revisorernas berättelse

  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

  a. styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
  b. behandling av förslag till nya stadgar samt beslut
  c. övriga förslag från styrelsen
  d. motioner

  7. Fastställande av medlemsavgift och budget

  8. Val av styrelse

  Sammansättning enligt nya stadgar om dessa antagits, annars enligt nuvarande stadgar.

  9. Val av

  a. en revisor
  b. en suppleant

  10. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  11. Övriga frågor

  Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte
 • §1 Val för mötet av:

  • ordförande – sittande ordförande dvs Åsa Lundborg

  • sekreterare – Pernilla Fernberger

  • två protokolljusterare, tillika rösträknare – Cecilia Spångare, Katarina Stenqvist

  §2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

  Mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

  §3 Fastställande av dagordning

  Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

  §4 Presentation av

  • styrelsens verksamhetsberättelse

  • redovisning av ekonomin

  §5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  §6 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar:

  Inga inkomna motioner.

  §7 Fastställande av medlemsavgift och budget

  Medlemsavgiften beslutades enligt budgetförslaget, dvs den ligger kvar på 110 kr per familj och år.

  Budgetförslaget antogs.

  §8 Val av styrelse

  Styrelsens nya sammansättning:

  Åsa Lundborg – ordförande

  Sara Wickert – kassör

  Katarina Stenqvist – huvudklassombud

  Pernilla Fernberger

  Cecilia Spångare

  §9 Val av revisor

  Jenny Henningsohn

  §10 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år

  I likhet med förra året valde vi att avstå från valberedning. Processen med att hitta nya styrelsemedlemmar inleds på vårterminens möten.

  §11 Övriga frågor

  Till nästa årsmöte skall vi förbereda nya stadgar.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte 2014-09-23
 
false