Nästa möte

Inga möten planerade just nu!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 248 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • En påminnelse om föräldrasamråd imorgon onsdag 21/1 kl 18.00 i Björnbodaskolans matsal. Välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Föräldrasamråd imorgon onsdag 21/2
 • Mötet var välbesökt! Mycket trevligt. Detta trots att flera klassers föräldrar inte fått information om möjligheten att ställa frågor till och bli informerade av skolledningen.

  Föräldraföreningens ordförande Nicole Medin hälsade föräldrar och tf rektor Tom Fermbo välkomna till samrådet.

  Tom informerade om följande:

  • Nya rektorn heter Tobias Hansson börjar 15 februari 2018 och har tidigare arbetat som rektor på en skola i Gröndal
  • Skolan har gjort klart budgetarbetet för året
  • Det finns tankar om att göra en omorganisation på skolan under året
  • Det kommer att komma en ny webb-lösning istället för Skolwebben som heter ”Skolplattformen”, datum är oklart
  • Ny skolsköterska har börjat, hon heter Therese Jansson
  • De föräldrar som har barn i åk 3 på Björnbodaskolan måste välja skola för sin barn till åk 4, det kommer inte att ske automatiskt. Själva tilldelningen av plats sker centralt och inte i de enskilda skolorna

  Tom svarade på följande frågor/synpunkter från föräldrar:

  • Information från skolledningen via exempelvis skolans hemsida och andra informationskanaler är bristfällig.
   • Tom höll med om detta, men meddelade inget konkret vad gäller förbättringsåtgärder
  • När är nya skolbyggnaden klar?
   • Preliminärt besked är år 2024-2025
  • När ska D-huset börja rivas?
   • Det är bättre att ha en tom byggnad stående än en grop med stängsel runt om med tanke på säkerheten, om byggnaden ska rivas långt innan den nya skolan börjar byggas bör det istället asfalteras eller göras något annat på platsen
  • Kommer nuvarande F-klasser att gå kvar i Solen och Orion som 1:or?
   • Ja, det tar för mycket kraft att flytta mellan f-klass och åk 1.
  • Vissa lekplatser är farliga, exempelvis den nya ”ringen” och den gamla gungbrädan som lossnat från sitt fäste
   • Tom noterade detta
  • Kommer det att komma en ny lärare till FC?
   • Ja, det kommer att bli en av fritidspedagogerna som vikarierar som lärare för FC resten av året
  • Tydligen har det varit inbrott i skolans lokaler under julen, har pärmar med känslig information stulits?
   • Två klassuppsättningar med ipads är stulna och i samma kassaskåp fanns antagligen pärmar men vi är inte säkra på vad de innehöll
  • Har lokalpolisen varit mer synliga sedan exv incidenten med mopedföraren?
   • Ja, de var de till en början, men det är stökigare i exv Hässelby Gård så det området har högre prioritet. Det har ju även samlats en del unga vuxna på skolgården kvällstid, detta har påtalats till polisen

  Nicole Medin tackade för visat intresse och avslutade föräldrasamrådsmötet.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamrådsmöte 2018-01-24
 • Föreningens ordförande Nicole Medin hälsade välkomna till mötet.
  1. a) Till mötesordförande valdes Nicole Medin.
  b) Till mötessekreterare valdes Liselott Lindberg.
  c) Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anders Green och Pernilla Fernberger.
  2. Mötet bedömdes ha blivit behörigen utlyst.
  3. Föreslagen dagordning fastställdes.
  4. Styrelsens förslag till justeringar av stadgarna godkändes för andra gången och är därmed gällande.
  5. Mötet beslutade om val av styrelsesuppleant nr 2, Robert Sjökvist

  Ordföranden Nicole avslutade årsmötet och tackade deltagarna för att de kommit.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från extra föreningsmöte i Björnbodaskolans föräldraförening, 2018-01-23
 • Påminnelse:

  Välkomna till årets första samrådsmöte med föräldrar och skolledning! Tisdag den 23/1 kl 18.00 i Björnbodaskolans matsal. Alla föräldrar är välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Föräldrasamrådsmöte imorgon!
 • Välkomna till årets första samrådsmöte med föräldrar och skolledning! Tisdag den 23/1 kl 18.00 i Björnbodaskolans matsal. Alla föräldrar är välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Årets första samrådsmöte på tisdag 23/1!
 • Björnbodaskolans föräldraförening kallar till extra föreningsmöte tisdag 23 januari 2018 kl 18.00

  Dagordning vid mötet

  1. Val för mötet av
   a. ordförande
   b. sekreterare
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Beslut 2 om förslag från styrelsen angående förändring av stadgarna. Beslut i frågan har fattats på årsmötet men behöver fattas igen för att stadgeändringen skall gå igenom.
  5. Val av styrelsesuppleant 2
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra föreningsmöte
 • Hösten 2016 föreslogs nya hastighetsgränser i delar av staden. Runt Björnbodaskolan skulle tillåten hastighet höjas, från 30 till 40 på Skattegårdsvägen och från 50 till 60 på Björnmossevägen. Föräldraföreningen lämnade in ett remissvar där vi klargjorde olämpligheten i detta. Skolans rektor lämnade också syna synpunkter till Trafiknämnden och några driftiga föräldrar ordnade en namninsamling mot höjningen.

  På Trafiknämndens sammanträden den 23 november 2017 antogs ett förändrat förslag till förändrade hastighetsgränser. Man har tagit till sig av våra synpunkter och det kommer vid omskyltningen att bli 30 såväl på Skattegårdsvägen som på Björnmossevägen.

  Dokumentation från sammanträdet finns här: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/protokoll?date=2017-11-23. Mest intressant är punkt 14 bilaga 2 (från sidan 54): http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1911270.

  Det viktigaste för Björnbodaskolan ser ni nedan.

  Björnmossevägen

  • Befintlig hastighetsgräns: 50 km/tim
  • Förslag ny hastighetsgräns: 40 km/tim (30 km/tim vid Björnbodaskolan)

  Björnmossevägen trafikeras av kollektivtrafik. Fyra övergångsställen finns i plan längs vägen och separata gång- och cykelvägar finns utanför vägområdet. Den norra delen av Björnmossevägen saknar bebyggelse i anslutning till vägen och där föreslås en hastighetsbegränsning på 40 km/ tim. Den södra delen av vägen ligger i anslutning till Björnbodaskolan och Björnbodahallen, där föreslås en hastighetsgräns på 30 km/tim.

  Skattegårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

  • Befintlig hastighetsgräns: 50 km/tim (30 km/tim vid skola nära Skogsnävegränd)
  • Förslag ny hastighetsgräns: 60 och 40 km/tim (30 km/tim vid Björnbodaskolan)

  Gatans karaktär skiljer sig åt mellan olika delar. Ofta är bebyggelsen långt indragen men det finns också delar där bostäder och verksamheter finns nära vägbanan. Många passager för oskyddade trafikanter är planskilda men det finns även flera placerade i plan. En skola (Björnbodaskolan) finns nära Skogsnävegränd och ett av övergångsställena vid skolan är hastighetssäkrat genom upphöjning.

  Gatan ingår i cykeltrafikens huvudnät och trafikeras även av omfattande busstrafik. Hastigheten föreslås till 60 km/tim mellan Björnmossevägen och Daltorpsvägen. Längs denna sträcka är bebyggelsen långt indragen, övergångsställen planskilda och korsningsavstånden stora. För att öka acceptansen av hastighetsgränserna föreslås den lokala hastighetsgränsen på 30 km/tim i anslutning till Björnbodaskolan att kortas ned något. Längs övriga delar föreslås 40 km/tim vilket är en avvägning mellan trafiksäkerhetskraven för oskyddade trafikanter samt framkomlighetskrav för bil- och busstrafik.

  Kommentarer inaktiverade för En julklapp från Trafiknämnden
 • Tom Fermbo, biträdande rektor, var med på mötet, samt 4 föräldrar vara 3 från styrelsen.

  Rekrytering av ny rektor har inletts, förhoppningsvis går det fort så att ny rektor kan tillträda i mars-april. Sista dag för annonsen idag. Imorgon påbörjas urval. Nästa vecka första intervjuomgång 1. I andra omgången kommer personalrepresentanter att vara med, och även barn från mellanstadiet (på Sörgården). Vi lyfte frågan om även föräldrar kan få vara med, Tom tar med frågan till rekryteringsgruppen.

  Från nyår till den nya rektorn är på plats kommer Tom att gå in som tillförordnad rektor och ta över Carinas administrativa uppgifter. Han har även fortsatt ansvar för fritids. Förstelärare Titti kommer att gå in som tillförordnad biträdande rektor med ansvar för skolan. Nasrin kommer att vikariera för Titti som mentor och en ny vikarie till fritids tas in.

  De nya klätterställningarna skall öppnas inom kort. Skolan vill uppmärksamma detta och kommer att ordna med invigningsceremoni nästa vecka.

  Vi diskuterade hur det fungerar på morgnarna. FF efterfrågar skriftlig information om vad som gäller för barn med och utan morgonomsorg (kan finnas tillgänglig i kapprummen). Kapprummen på övre planet år nu låsta mellan morgonfritids och skolstart pga ordningsproblem. Vi önskar se en annan lösning. Tom berättade att morgonfritids kommer att flytta till nedervåningen så att man vid behov kan använda två klassrum. Eventuellt kan detta hjälpa till att skapa ordning.

  En förälder har kontaktat FF med synpunkten att städningen är dålig. Tom tycker att kvaliteten på städningen har höjts, dock är det problem med påfyllning av handtorkspapper. De äldre eleverna har uppmärksammat att yngre elever inte riktigt vet hur man uppför sig i och omkring matsalen. För att råda bot på detta har en del av de äldre barnen varit med och spelat in en film om hur man skall uppföra sig i matsalen.

  Om den framtids nya skolan finns ingen ny information. FF kommer inte att rapportera om detta mer innan något konkret händer.

  Avslutningsvis påminner vi om föreläsningen på tisdag kl 18.30 i matsalen. Den handlar om hur man genom samverkan mellan hem och skola kan stoppa mobbning. Alla föräldrar och all skolpersonal är varmt välkomna. Det är gratis.

   

  Styrelsebeslut: Vi kommer att byta till ett kortare domännamn. Mer info om detta när den nya sajten är klar att användas.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamråd 2017-11-30
 • I dag (2017-11-24) hittade Valentin på en stolpe en lapp där man erbjuder pengar (200 Sek?!) till barn i åldrarna 5-12 år om de ställer upp för fotografering i trosor etc. Det fanns 2 bilder som exempel. Man skulle ses vissa dagar vid vissa tider på Torparmors väg 72. Det ligger en förskola där.

  Valentin lämnade lappen till skolpersonalen som skulle göra en polisanmälan.

  Samma annonser har hittas tydligen vid Torparmors förskola.

  Håll gärna uppsikt efter sådana lappar när ni är ute och ta bort dem. Mer än så kan vi nog inte göra, bortsett från skolans polisanmälan.

  Varna gärna andra i närområdet.

  Med vänliga hälsningar
  Styrelsen i Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Varning!
 • Björnbodaskolans föräldraförening och Föräldraalliansen Sverige bjuder in till föreläsning:

  Samverkan för en skola utan mobbning

  Föreläser gör Claes Jenninger som är lärare, pappa och författare till boken ”En skola fri från mobbning”.

  När: Tisdag 5 december 2017 kl 18.30
  Var: Matsalen Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3 Vällingby

  Ur innehållet i föreläsningen:

  • Vilka rättigheter har jag som förälder? Vilka skyldigheter?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har en lärare?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har en rektor?
  • Vem bestämmer egentligen i skolan?
  • Hur gör jag det som är bäst för mitt barn?

  Föreläsningen vänder sig till alla föräldrar och all skolpersonal.

  Föreläsningen är kostnadsfri. Anmäl dig på e-post: bff.anmalan@gmail.com.

  Om Claes Jenninger och hans bok (PDF)

   

  Kommentarer inaktiverade för Välkommen på föreläsning!
 
false