Nästa möte

Onsdag 6 mars 2019 kl 18.00 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 244 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Ordförande: Tobias Hansson, rektor

  Sekreterare: Åsa Westling

  Vid mötet närvarade fyra föräldrar samt rektor Tobias.

   

  Information från skolan

  • Rekryteringen av biträdande rektorer är i slutfasen. Ledningsgruppen har kommit fram till att det behövs två biträdande rektorer för att kunna nå ut till alla elever och all personal i verksamheten.
  • Staketet längs Skattegårdsvägen är på plats. Gällande pölen vid cykelstället, så ligger ledningsgruppen på SISAB för att denna ska åtgärdas.
  • SISAB var på besök förra veckan gällande belysningen på skolgården, återkoppling med åtgärdsplan inväntas.
  • Skolplattformen, personalen har fått information om hur de ska lägga ut nyheter, veckobrev, planeringar och uppgifter på plattformen. Personalen är i uppstartsfas och håller på att sätta sig in i användandet. Fritidspersonalen kommer sättas in mer i plattformen längre fram så att även de kan lägga ut fritidsplanering mm. Ett arbetsmål med Skolplattformen är att alla elevers bedömningsunderlag ska finnas på plattformen till årsskiftet. Det jobbas på för att försöka nå målet. Föräldrarna kommer med önskemål om möjlighet att kunna få notiser till mail när veckobrev mm. läggs upp på skolplattformen. Tobias tar med sig frågan.

   

  Frågor från föräldrarna

  • Hur arbetar skolan med projektet “Spring i benen”? Svar: Fritidspersonalen var på kurs om detta tidigare i höst. Fritids arbetar aktivt med regelbundna rörelseaktiviteter. Klasserna har även en utedag i veckan. Ett mål är att alla skoldagar ska innehålla 20 minuter rörelse. Detta kan ske i form av korta “brain breaks” under arbetspass i klassrummet. Arbetet med fysisk aktivitet i skolan är en process som ledningen arbetar med.
  • Behov av förtydligande gällande ett mail som skickats ut till föräldrar som har barn på fritidshemmet Galaxen (årskurs 3). Det handlar om att fritidspersonalen har bett föräldrarna att inte ringa hem eller skicka hem sina barn med sms. Fritidspersonalen menar att det blir svårt att sätta igång aktiviteter mellan kl.15 och kl.16. Det blir istället mycket fokus på att telefonen ringer hela tiden. Fritidspersonalen önskar att föräldrar i möjligaste mån planerar i förväg vilken tid barnet ska gå hem. Föräldrarna menar att det är viktigt att personalen lyfter detta individuellt om det är vissa familjer som berörs mer än andra. Samtidigt är det bra att personalen lyfter att de störs i verksamheten.
  • Hur arbetar skolan med NPF-anpassningar och NPF-kompetens? (NPF = Neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD och Autismspektrum). NPF-anpassningar är något som gynnar alla elever med eller utan diagnos. Svar: Elinor Kennerö Tonner rektor på Källbrinksskolan har varit ute och föreläst för personalen på Björnbodaskolan. Föreläsningen fokuserade på anpassade skoluppgifter. Inom elevhälsoteamet finns även NPF-kompetens som skola arbetar med att sprida till övrig personal. Skolan arbetar med att ta fram en kit till varje klassrum med exempelvis hörselkåpor och antistress-saker.

  Övriga punkter

  • Behov av fortsatt påminnelse till lärare att utnyttja kulturpengen. Information om vad kulturpengen kan användas till såsom gå till museum eller på teater. Alternativt ta in någon föreläsare eller teater till skolan, som riktar sig till barnen. Flera klasser kan även gå ihop och göra något tillsammans.
  • Vi diskuterar möjlighet om skolan kan skicka ut påminnelse till föräldrarna med önskemål om att betala in den frivilliga medlemsavgiften till föräldraföreningen (som går till barnens kulturpeng mm). Tobias ser om det är möjligt att genomföra från skolans håll.

   

  Kommande möten med föräldraföreningen – alla föräldrar är välkomna att närvara:

  • Tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18:00
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00
  • Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00
  • Måndagen den 13 maj 2019 klockan 18:00
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 181120
 • Närvarande var elva föräldrar och biträdande rektor Tom.

  Tom berättar om nuläget gällande skolpersonal. Just nu pågår lönesamtal med personalen. Personalfrånvaron var som tidigare nämnt hög vid terminstarten, det har senaste veckorna varit något mindre personalfrånvaro. Skolan provar användande av olika vikariebanker, framförallt utbildningsförvaltningens vikariebank. Det har dock varit svårt att få in vikarier som anmäler intresse. Tom berättar att han går i pension vid årsskiftet. Rekryteringsprocess pågår för att anställa två biträdande rektorer, en kommer ansvara för förskoleklass och årskurs 1, den andra kommer ansvara för årskurs 2 och 3. Planeringen är i gång gällande höstlovsaktiviteter. Fokus på Halloween, vissa klasser har planerat att låna matsal eller klassrum för halloweenfirande/disco.

  Tom berättar att Björnbodaskolan ej har som tradition att bjuda in föräldrarna till luciafirande. Den tradition skolan har är årskurs 3 (kören) håller i luciafirande för resten av skolan. Skolan har ej lämpliga lokaler för alla barn och föräldrar tillsammans.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Det går även bra att använda appen “Anmäl frånvaro” från Stockholms stad. Än så länge sker ansökan om skolfrånvaro via pappersblankett. Utformandet av skolplattformen går framåt sakta men säkert. Vidare info kommer när plattformen går att använda till mer än anmälan av frånvaro.

  En fråga som lyfts från föräldrarna är hur det går med de ärenden som SISAB har. SISAB har fått in ärendena: åtgärd av lerpöl vid cykelställ mot Skattegårdsvägen, uppsättning av staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården samt belysning på skolgården exempelvis vid klätterställningen. Tom meddelar att ledningsgruppen ska lyfta belysningen på nytt, de har tidigare fått ett löfte om att strålkastare ska installeras. Processerna går segt fram och Tom uppmuntrar oss föräldrar att gå in på Stockholms stads “Tyck-till” – tjänst och lämna synpunkter på de åtgärder som vi uppmärksammar och vill skynda på.

  En förälder lyfter att barn undviker att duscha efter idrotten pga att det luktar illa i duscharna. Tom meddelar att skyddsrond nyligen har gjorts. Bland annat vattenlås har kollats upp. På Solen och på Orion måste det spolas regelbundet för att undvika avloppslukt. Tom meddelar att städningen fungerar bra på skolan, ledningsgruppen är nöjda med städbolaget. Tom tar med sig att kolla upp duscharna i omklädningsrummen. Vi samtalar även om att det är viktigt att bygga upp en god duschkultur där dusch är ett viktigt delmoment efter idrotten.

  Tom kommer med svar på frågan från föregående möte gällande om F-klass ska ha någon idrott. Han meddelar att F-klass kommer ha idrott under vårterminen när årskurs 2 åker iväg till simhallen.

  En förälder frågar om hur ledningsgruppen arbetar med att öka antalet behöriga lärare på skolan. Tom menar att det är svårt att hitta behöriga lärare och utbildade fritidspedagoger. “Obehöriga lärare” uppmuntras att utbilda sig parallellt med arbetet. Varje hösttermin måste skolan söka behöriga lärare till de tjänster som är bemannade av “obehöriga lärare”.

  Tom har ingen ny information om den nya skolan som planeras byggas. Mycket är fortfarande oklart, ledningsgruppen återkommer med vidare information så snart de vet mer.

  Styrelsen har önskemål till ledningsgruppen om att ta fram en maillista till klassrepresentanterna från samtliga klasser på skolan. Styrelsen önskar även att det skickas ut ett mail till lärarna på skolan med information om vad kulturpengen kan användas till och en uppmaning om att klasserna bör utnyttja kulturpengen.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-10-22
 • Föräldraalliansen Sverige har ställt några brännande heta skolfrågor till riksdagspartierna. Svar publiceras löpande fram till valet. Alla frågor samlas här: http://www.foraldraalliansen.nu/category/val-2018/.

  Kommentarer inaktiverade för Hur resonerar partierna om skolan?
 • Ett stort varmt tack till alla familjer som hjälpte oss att baka till fiket på Björnbodaskolans kväll i torsdags! Massor med gott fikabröd fick vi in och allt sålde slut.

  Vi vill också särskilt tacka de föräldrar och barn som hjälpte till att driva fiket och att städa upp efteråt. Er insats var ovärderlig!

  Till sist ett stort tack till alla som köpte fika! Försäljningen i fiket gav ett netto på drygt 12.000 kr. Pengar som kommer att gå tillbaka till barnen, främst genom föreningens kulturbidrag.

  Kommentarer inaktiverade för Tack!
 • Närvarande: Nicole, Pernilla, Liselott och Anders från styrelsen, två föräldrar, biträdande rektor Tom
  Nicole hälsade alla välkomna.

  1 Björnbodaskolans kväll 17 maj
  Inbjudan har inte nått ut till alla föräldrar och är dessutom felaktig. Det kommer inte att finnas någon korvservering. Tom lovade att ordna en ny inbjudan och se till att det sätts upp lappar runt om i skolan. Tom ska även påminna om bakning av fikabröd till försäljning.

  Tyvärr har inga föräldrar meddelat att de ställer upp och hjälper till med fiket. Föräldraföreningens styrelse kommer inte att klara det själva. Skulle hjälp utebli, blir det ingen fikaservering på Björnbodaskolans kväll.
  Föräldraföreningen behöver låna utrustning av skolan, exv kaffemaskiner och termosar. Hanteringen av sopor och sopkorgar måste förbättras. Förra året blev det väldigt skräpigt på skolgården.

  2 Fritidsvikarier behöver utbildning
  Några föräldrar har märkt att det lätt kan bli stökigt på fritids när det inte finns någon ordinarie personal där. Tom lovade att se över om det går att avhjälpa, men antagligen beror det på att vikarierna är yngre och att barnen kanske inte behandlar dem likadant som de ordinarie fritidspedagogerna.

  3 Klassombud
  Tyvärr har föräldraföreningen känt av ett vikande intresse från föräldrar i Björnbodaskolan att engagera sig i föräldraföreningen och dess aktiviteter. Tidigare fanns det ett system med klassombud som gjorde att det var lättare att få kontakt med föräldrarna. Skolledningen ska fundera på om det ska bli obligatoriskt att utse klassombud till hösten. Föräldraföreningen ska även få vara med i den nya digitala skolplattformen som ska komma till hösten från start så att det blir lättare för föreningen att nå ut med information. Saknas intresse från föräldrar är det ingen mening att ha kvar en föräldraförening på skolan.

  4 Skolavslutningen
  En förälder undrar vilka tider som gäller på skolavslutningen. Tom svarar att skolavslutningen är kl 10 på Björnbodaskolan. Det är ingen skoltid innan dess. Ordinarie fritids stänger kl 13, skolan kan ordna omsorg efter kl 13 för elever som verkligen behöver, dock inte med ordinarie personal.

  5 Arbetsskadeanmälan
  En förälder undrade över skolans rutiner vad gäller arbetsskadeanmälan när elever gör illa sig. Tom skulle undersöka det och återkomma med besked.

  6 Containern
  Containern på skolgården är nästan tömd och ska vara borta innan Björnbodaskolans kväll.

  Nicole avslutade mötet.

  Vid pennan /Liselott

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte 2018-05-08
 • Föreningens ordförande Nicole Medin hälsade välkomna till mötet.
  1. a) Till mötesordförande valdes Nicole Medin.
  b) Till mötessekreterare valdes Liselott Lindberg.
  c) Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anders Green och Pernilla Fernberger.
  2. Mötet bedömdes ha blivit behörigen utlyst.
  3. Föreslagen dagordning fastställdes.
  4. Styrelsens förslag till justeringar av stadgarna godkändes för andra gången och är därmed gällande.
  5. Mötet beslutade om val av styrelsesuppleant nr 2, Robert Sjökvist

  Ordföranden Nicole avslutade årsmötet och tackade deltagarna för att de kommit.

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från extra föreningsmöte i Björnbodaskolans föräldraförening, 2018-01-23
 • Hej alla Björnbodaföräldrar! Hoppas att alla familjer haft en härlig sommar och att ni är taggade för det nya läsåret!

  Datum för terminens samrådsmöten finns nu upplagda på hemsidan. Det är tre möten denna termin:
  27/9, 23/10 och 30/11. Alla möten börjar klockan 18.00 och vi återkommer om lokal. Samtliga föräldrar är välkomna på mötena – ta chansen att samverka direkt med skolledningen!

  Snart är det dags för föreningens årsmöte. En kallelse kommer här på hemsidan när lokal och tid är klart. Styrelsen behöver fler medlemmar, och vi behöver också en ny revisor detta år. Du som vill engagera dig är välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

  Styrelsen har tagit fram ett informationsblad om föreningen, som kommer att delas ut i klasserna inom kort. Vill du tjuvtitta på informationsbladet redan nu finns det här (pdf).

  Formulär för intresseanmälan styrelse eller revisor

   

  Kommentarer inaktiverade för Ny termin!
 
false