Nästa möte

Måndag 13 maj 2019 kl 18.00 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 239 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Närvarande vid mötet var:

  Tobias Hansson                        Rektor
  Christina Rudhe                        Biträdande rektor
  Hans Granholm                        Biträdande rektor
  Sekreterare                               Lisa Davidsson

  Samt fem representanter från föräldraförening och sex föräldrar/klassrepresentanter

  • Rektorer presenterade sig.

  Christina har ansvar för årskurs 2 och 3.
  Hans ansvarar för förskoleklass och åk 1. Hans är ny på skolan.
  Tanken är att biträdande rektor följer sina klasser, nästa läsår har Christina årskurs 3 samt förskoleklass.

  Information från skolledning

  • Arbetet med digitalisering fortsätter.
  • Arbetet som påbörjades under höstterminen med ämneskonferenser fortsätter nu under vårterminen. Några av frågorna som väcks är; arbeta med inkludering samt ökad måluppfyllelse – eleverna ska veta vart de är på väg.

  Skolan arbetar med att gå in på djupet med detta arbete och gör verksamhetsbesök, pedagogerna besöker varandra för att utveckla undervisningen och för att se vad som fungerar bra och vad som går att utveckla.

  • Skolplattformen. Fortfarande under utveckling, ambitionen är självklart att den ska fungera som det är tänkt och skolan är inte nöjd med dagens funktionalitet.
   • Veckobrev – önskemål om aviseringar när de läggs in framfördes.
   • Boka utvecklingssamtal fungerar inte i dagsläget
   • Frånvaro, sjukanmälan – fungerar som det ska rapporterar föräldrar.
   • Planering för respektive ämne ska kunna ses under Planering.
   • Några klasser har fått hem en lapp från skolan där föräldrar ombeds fylla i vad som fungerar.
  • Utvecklingssamtal
   Planerande till vecka 7-8. Tiderna är förlagda till skoltid, tidigare försök med andra tider blev för stressigt för lärarna. Samtalen är som tidigare elevledda.

  Frågor från föräldraförening och föräldrar

  • Sandningen av skolgården är inte fullgod. Skolledningen informerar att sandningen ligger på SISAB, akutsandning görs av vaktmästare. Skolan är i kontakt med SISAB för förbättring men välkomnar också föräldrar att göra felanmälan: https://sisab.se/sv/fel-skadeanmalan/felanmalan/

  Det är en läcka på taket i en av byggnaderna, SISAB har varit här och förhoppningsvis är det snart åtgärdat.

  • Elever har sagt att det fortfarande luktar illa i omklädningsrummen/duscharna samt att vattnet är kallt. Tobias säger att de sett över städningen men tar med sig att undersöka detta vidare. Föräldrar rapporterar att det blivit bättre på toaletten utanför matsalen.
  • Föräldrar framför att det var stökigt i vissa klasser på Planeringsdagen vid terminsstart. Den vikarierande personalen hade inte riktigt struktur på ankomstlappar, skolan har noterat detta sedan tidigare och tar med sig det.
  • Föräldrar framför att det fortfarande är rörigt vid lämning hos förskoleklasserna. Ofta saknas en vuxen i kapphallen vilket gör att det blir stojigt och medför också att föräldrar dröjer sig kvar vilket resulterar i mycket människor på liten plats. Tobias tar med sig detta och betonar att det är viktigt att skoldagen startar bra.
  • Ofta saknas varselvästar på fritidspersonalen när de är ute. Svårigheter att veta vem man ska vända sig till. Tobias ska undersöka varför så är fallet.
  • Frågor runt ny skolbyggnad

  Inga nyheter och Tobias väntar på ytterligare information som han kan gå ut med till personal och föräldrar. Den 30/1 ägde ett samrådsmöte rum, se mer info här:

  http://xn--vxer-loa.stockholm/nyheter/2019/01/samrad-om-detaljplan-for-bjornbodaskolan-i-vinsta/

  • Skolan arbetar med rörelseaktiviteter som är styrda och schemalagda. Tekniska hjälpmedel i form av appar ger ökad rörelse genom olika uppgifter eleverna ska utföra. Fritids arbetar också med aktiviteter som främjar rörelsen hos barnen.
  • Lärarna har möjlighet att använda appen Too loud som avger ljud när ljudnivån i klassrummet är för hög. Den kopplas upp mot projektorn för att visualisera för eleverna när det är för hög ljudnivå
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00 är nästa Föräldraföreningsmöte.

  Nästa termin avgår minst två personer i föräldraföreningen och vi ser gärna att fler deltar.

  Är du intresserad av att ansluta till styrelsen är du mer än välkommen att kontakta oss:
  ordförande: nicole.medin@bjornbodaff.se alternativt lisa.davidsson@bjornbodaff.se .

  Vi ser fram emot att höra av dig!

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar möte 2019-01-22
 • Närvarande var ett tiotal föräldrar, rektor Tobias samt Josefin lärare i årskurs 3.

  Tobias berättar hur terminsstarten har varit. Uppstarten har varit bra, roligt men många nya barn. Tyvärr har det varit mycket sjukdomar hos personalen och ibland har det varit svårt att få tag i vikarier. I en del årskurser behöver det arbetas lite extra med studieron. Det gör lärarna med stöd av EHT.

  Ett område som skolan jobbar med att utveckla är samarbetet mellan skola och fritids. Där behöver det hittas nya mötesformer så att personalen får en chans att mötas.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Så småningom ska all information finnas där. Skolan informerar när plattformen är färdig att användas till annat än frånvarohantering. Skolan satsar på digitalisering, kunskapen bland personalen är ojämn. Under året ska all personal genomgå IT-lyftet.

  Brukarundersökningen som genomförs i februari är ett viktigt verktyg för skolan för att se vad som behöver utvecklas. Skolan vill förstärka samarbetet mellan hem- skola. Det här läsåret görs det bland annat genom ett gemensamt tema för hela skolan – hållbar utveckling. Föräldrar kommer bli inbjudna till skolan för att se hur barnen har jobbat med projektet.

  Tobias informerar även om att budgeten är i balans. Samt om en del kommande åtgärder. Det ska sättas upp ett staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården, innan parkvägen. På baksidan av paviljongen har det samlats mycket vatten som inte har runnit bort, det ska åtgärdas.

  Frågor som kommer från deltagande föräldrar handlar om bemanningen på fritids, vilken av en del föräldrar har uppfattats som låg. Tobias svar blir att bemanningen är i grunden samma som förra läsåret men skolan har valt att inte ta in lika många extra personal. Det går ungefär 17 barn per vuxen, på fritids. Att bemanningen har uppfattats som låg kan också ha sambnd med sjukfrånvaron som nämndes i början på mötet. Ett förslag som kommer upp på mötet är att personalens västar även ska märkas med vilket fritids personalen tillhör ex år 3.

  En annan fråga som kommer upp är det osynliga staketet runt lilla skogen (bakom Solen). Barnen har bra koll på gränserna men den del föräldrar har uttryckt oro. Tobias tar med sig frågan men är säker på att fastighetsförvaltarna inte planerar att sätta upp staket runt den delen av skolgården.

  Andra frågor som uppkommer som Tobias ska undersöka är om F-klass ska ha någon idrott samt om skolan kan ordna med fler cykelställ.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-09-20
 • Närvarande: Nicole, Pernilla, Liselott och Anders från styrelsen, två föräldrar, biträdande rektor Tom
  Nicole hälsade alla välkomna.

  1 Björnbodaskolans kväll 17 maj
  Inbjudan har inte nått ut till alla föräldrar och är dessutom felaktig. Det kommer inte att finnas någon korvservering. Tom lovade att ordna en ny inbjudan och se till att det sätts upp lappar runt om i skolan. Tom ska även påminna om bakning av fikabröd till försäljning.

  Tyvärr har inga föräldrar meddelat att de ställer upp och hjälper till med fiket. Föräldraföreningens styrelse kommer inte att klara det själva. Skulle hjälp utebli, blir det ingen fikaservering på Björnbodaskolans kväll.
  Föräldraföreningen behöver låna utrustning av skolan, exv kaffemaskiner och termosar. Hanteringen av sopor och sopkorgar måste förbättras. Förra året blev det väldigt skräpigt på skolgården.

  2 Fritidsvikarier behöver utbildning
  Några föräldrar har märkt att det lätt kan bli stökigt på fritids när det inte finns någon ordinarie personal där. Tom lovade att se över om det går att avhjälpa, men antagligen beror det på att vikarierna är yngre och att barnen kanske inte behandlar dem likadant som de ordinarie fritidspedagogerna.

  3 Klassombud
  Tyvärr har föräldraföreningen känt av ett vikande intresse från föräldrar i Björnbodaskolan att engagera sig i föräldraföreningen och dess aktiviteter. Tidigare fanns det ett system med klassombud som gjorde att det var lättare att få kontakt med föräldrarna. Skolledningen ska fundera på om det ska bli obligatoriskt att utse klassombud till hösten. Föräldraföreningen ska även få vara med i den nya digitala skolplattformen som ska komma till hösten från start så att det blir lättare för föreningen att nå ut med information. Saknas intresse från föräldrar är det ingen mening att ha kvar en föräldraförening på skolan.

  4 Skolavslutningen
  En förälder undrar vilka tider som gäller på skolavslutningen. Tom svarar att skolavslutningen är kl 10 på Björnbodaskolan. Det är ingen skoltid innan dess. Ordinarie fritids stänger kl 13, skolan kan ordna omsorg efter kl 13 för elever som verkligen behöver, dock inte med ordinarie personal.

  5 Arbetsskadeanmälan
  En förälder undrade över skolans rutiner vad gäller arbetsskadeanmälan när elever gör illa sig. Tom skulle undersöka det och återkomma med besked.

  6 Containern
  Containern på skolgården är nästan tömd och ska vara borta innan Björnbodaskolans kväll.

  Nicole avslutade mötet.

  Vid pennan /Liselott

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte 2018-05-08
 • Närvarande:
  Tobias – Rektor
  Valentin – FF
  Robert – FF
  Lena – Förälder
  Niklas – Förälder

  Punkter från förra mötet:

  1. Gamla containern skulle bort. De är fortfarande kvar!
  2. Utvecklingssamtal – Skolan har fått positiv feedback från elever och föräldrar
  3. Förbättrade morgonrutiner för fritids morgonpersonalen – Arbete pågår

  Nya punkter som togs upp under mötet:

  A. Barn rotar i varandras ryggsäckar och tar saker från varandra. Förekommer i flera årskurser. Fritids har uppmärksammat detta i ett veckobrev. Här bör skolan och föräldrar hjälpas åt för att få bort detta beteende. Tobias tar hem pucken och kollar om åtgärdstrappan kan tillämpas.

  B. Gammal käpphäst: Personal står samlade i klungor och inte täcker hela skolgården. Speciellt sidan mot Solen och Orion.

  C. Vi pratade lite att vi bör engagera föräldrarna lite mera i barnens skolliv. Ett förslag var att föräldrar skulle komma till skolan och prata om sina yrken.

  D. Björnbodaskolans kväll

  a. Börja marknadsföra redan nu som ”Place holder” datumet 2018-05-17 + att mera info kommer

  b. I samband med ”Place holder” informationen skicka även ett kort ”Syfte med Björnbodaskolans kväll” så att man får ett närmare förståelse för aktiviteten.

  c. Sätta upp en arbetsgrupp (skola + FF + några frivilliga föräldrar) som skall detaljplanera. Tobias återkommer med namn på personal från skolan.

  d. Arbetsgruppen bör träffas förstagången vecka 15

  e. Börja Björnbodaskolans kväll med ett öppet hus?

  f. Informera i god tid att vi vill ha bakelser/kakor till försäljning men att vi kommer med detaljer

  g. Helt OK att gamla elever får komma och uppträda. Tobias / Tom hade något på gång

  h. Förslag på att börja med aktiviteterna 17:30 (Förra året var det 17:00 – 19:00). Det tog över en timme att städa förra året!

  E. Försöka börja bygga en relation till samhällsviktiga funktioner genom att bjuda in till skolan Brandkår, Ambulans, Polis, eller besök med hela klassen.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamråd 2018-03-26
 • Närvarande: Rektor Tobias Hansson, Nicole (ordf), Valentin och Liselott från föräldraföreningens styrelsen. Endast en förälder kom 10 minuter innan mötet avslutades.

  Nicole hälsade alla välkomna. Föräldraföreningen framförde att till hösten önskar vi att skolan ser till att utse klassföräldrar som kan fungera som en länk mellan hem och skola.

  Rektor var positiv till det och berättade om sitt goda samarbete med föräldraråd på tidigare arbetsplats.

  Rektor har varit runt i nästan alla klasser och presenterat sig och känner sig mycket positivt bemött. Carina har även haft en ordentlig överlämning till Tobias. Rektor berättade vidare att i hans förordnande ingår att han ska driva och påverka skolbyggnaden så att den står klar 2024. Detta innebär att han även kommer att verka för att skolmiljön under tiden blir så bra som möjligt.

  Föräldrar hade skickat in frågor som rektor hade svar på:

  • Något nytt om skolgården? Ex står det containrar utanför idrottssalen.
   • Containrarna ska städas ur och tas bort under mars månad. De leksaker som ska sparas får förvaras på annan plats.
  • Björnbodaskolans kväll. Hur går det med planeringen och kan vi besluta om datum och gå ut med det till alla föräldrar?
   • Datumet är spikat till 17 maj och finns publicerat på skolans hemsida.
  • Utvecklingssamtalen. Bra att ni förtydligade att läraren är med i 10 minuter. Dock upplever jag att lektionstiden som går bort inte ersätts med ex en utomhuslektion utan att det blir en lång rast med få pedagoger.
   • Tobias menar att det finns olika sätt att organisera detta och att det finns goda exempel som kan behöva spridas i klasserna. Det ska vara tydligt vilken tid som är lektionstid och vad som är rast.
  • Morgonomsorgen. Det är fortfarande föräldrar som upplever att det inte är personal ute på morgonen. Exempel nu i tisdags 7.50.
   • Överlag har morgonomsorgen fungerat mycket bättre, dock har det varit mycket vikarier senaste veckorna. (Föräldraföreningen påpekade att föräldrar som behöver morgonomsorg måste anmäla det eftersom skolan anpassar antal personal till hur många barn som är anmälda.)
  • Toppen att hemsidan är uppdaterad!
   • Skolan kommer att jobba hårt med digitaliseringen av Björnbodaskolan, speciellt till hösten då den nya skolplattformen ska lanseras.
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmötet 2018-02-21
 • Mötet var välbesökt! Mycket trevligt. Detta trots att flera klassers föräldrar inte fått information om möjligheten att ställa frågor till och bli informerade av skolledningen.

  Föräldraföreningens ordförande Nicole Medin hälsade föräldrar och tf rektor Tom Fermbo välkomna till samrådet.

  Tom informerade om följande:

  • Nya rektorn heter Tobias Hansson börjar 15 februari 2018 och har tidigare arbetat som rektor på en skola i Gröndal
  • Skolan har gjort klart budgetarbetet för året
  • Det finns tankar om att göra en omorganisation på skolan under året
  • Det kommer att komma en ny webb-lösning istället för Skolwebben som heter ”Skolplattformen”, datum är oklart
  • Ny skolsköterska har börjat, hon heter Therese Jansson
  • De föräldrar som har barn i åk 3 på Björnbodaskolan måste välja skola för sin barn till åk 4, det kommer inte att ske automatiskt. Själva tilldelningen av plats sker centralt och inte i de enskilda skolorna

  Tom svarade på följande frågor/synpunkter från föräldrar:

  • Information från skolledningen via exempelvis skolans hemsida och andra informationskanaler är bristfällig.
   • Tom höll med om detta, men meddelade inget konkret vad gäller förbättringsåtgärder
  • När är nya skolbyggnaden klar?
   • Preliminärt besked är år 2024-2025
  • När ska D-huset börja rivas?
   • Det är bättre att ha en tom byggnad stående än en grop med stängsel runt om med tanke på säkerheten, om byggnaden ska rivas långt innan den nya skolan börjar byggas bör det istället asfalteras eller göras något annat på platsen
  • Kommer nuvarande F-klasser att gå kvar i Solen och Orion som 1:or?
   • Ja, det tar för mycket kraft att flytta mellan f-klass och åk 1.
  • Vissa lekplatser är farliga, exempelvis den nya ”ringen” och den gamla gungbrädan som lossnat från sitt fäste
   • Tom noterade detta
  • Kommer det att komma en ny lärare till FC?
   • Ja, det kommer att bli en av fritidspedagogerna som vikarierar som lärare för FC resten av året
  • Tydligen har det varit inbrott i skolans lokaler under julen, har pärmar med känslig information stulits?
   • Två klassuppsättningar med ipads är stulna och i samma kassaskåp fanns antagligen pärmar men vi är inte säkra på vad de innehöll
  • Har lokalpolisen varit mer synliga sedan exv incidenten med mopedföraren?
   • Ja, de var de till en början, men det är stökigare i exv Hässelby Gård så det området har högre prioritet. Det har ju även samlats en del unga vuxna på skolgården kvällstid, detta har påtalats till polisen

  Nicole Medin tackade för visat intresse och avslutade föräldrasamrådsmötet.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamrådsmöte 2018-01-24
 • Tom Fermbo, biträdande rektor, var med på mötet, samt 4 föräldrar vara 3 från styrelsen.

  Rekrytering av ny rektor har inletts, förhoppningsvis går det fort så att ny rektor kan tillträda i mars-april. Sista dag för annonsen idag. Imorgon påbörjas urval. Nästa vecka första intervjuomgång 1. I andra omgången kommer personalrepresentanter att vara med, och även barn från mellanstadiet (på Sörgården). Vi lyfte frågan om även föräldrar kan få vara med, Tom tar med frågan till rekryteringsgruppen.

  Från nyår till den nya rektorn är på plats kommer Tom att gå in som tillförordnad rektor och ta över Carinas administrativa uppgifter. Han har även fortsatt ansvar för fritids. Förstelärare Titti kommer att gå in som tillförordnad biträdande rektor med ansvar för skolan. Nasrin kommer att vikariera för Titti som mentor och en ny vikarie till fritids tas in.

  De nya klätterställningarna skall öppnas inom kort. Skolan vill uppmärksamma detta och kommer att ordna med invigningsceremoni nästa vecka.

  Vi diskuterade hur det fungerar på morgnarna. FF efterfrågar skriftlig information om vad som gäller för barn med och utan morgonomsorg (kan finnas tillgänglig i kapprummen). Kapprummen på övre planet år nu låsta mellan morgonfritids och skolstart pga ordningsproblem. Vi önskar se en annan lösning. Tom berättade att morgonfritids kommer att flytta till nedervåningen så att man vid behov kan använda två klassrum. Eventuellt kan detta hjälpa till att skapa ordning.

  En förälder har kontaktat FF med synpunkten att städningen är dålig. Tom tycker att kvaliteten på städningen har höjts, dock är det problem med påfyllning av handtorkspapper. De äldre eleverna har uppmärksammat att yngre elever inte riktigt vet hur man uppför sig i och omkring matsalen. För att råda bot på detta har en del av de äldre barnen varit med och spelat in en film om hur man skall uppföra sig i matsalen.

  Om den framtids nya skolan finns ingen ny information. FF kommer inte att rapportera om detta mer innan något konkret händer.

  Avslutningsvis påminner vi om föreläsningen på tisdag kl 18.30 i matsalen. Den handlar om hur man genom samverkan mellan hem och skola kan stoppa mobbning. Alla föräldrar och all skolpersonal är varmt välkomna. Det är gratis.

   

  Styrelsebeslut: Vi kommer att byta till ett kortare domännamn. Mer info om detta när den nya sajten är klar att användas.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamråd 2017-11-30
 • Närvarande: Rektor Carina Lucas, en förälder, medlemmar av föräldraföreningens styrelse

  Nicole hälsade alla välkomna.

  Nicole presenterade de frågor som har kommit in från föräldrar innan mötet och rektor hade följande information:

  • Skolgården

  Svar: Carina meddelar att entreprenörerna är klara och lekplatserna öppnas så fort som de är slutbesiktade, förhoppningsvis denna vecka (v43). Entreprenören tar inte ansvar för lervällingen runt en av klätterställningarna och rektor menar att Sisab som har beställt entreprenaden måste se till att det ordnas.

  Den 10 november kommer skolan att ordna en invigning av skolgården för barnen.

  • Belysningen på skolgården. Framför paviljongen finns det en strålkastare som är trasig, när solen gått ner blir det kolsvart på skolgården.

  Svar: Strålkastarna slogs ut vid strömavbrottet för ett par veckor sedan. Belysningen byts så snabbt som entreprenören kan, arbetet pågår.

  • Hyllorna till omklädningsrummet klass 1C.

  Svar: Levereras i slutet av denna vecka, vaktmästaren sätter upp dem under höstlovet vecka 44

  • Kan skolan ge barnen frukt till frukostrasten? I åk 1 har en del med sig andra inte. Antingen av glömska eller att det inte finns resurser hemma.

  Svar: Förskoleklass får frukt eftersom de äter lunch sist. Om en elev inte har frukt så har skolan frukt att erbjuda. Fråga kökspersonalen.

  • Allmän information från Carina

  Det har anställts en ny skolsköterska som ska ersätta Anki, hon heter Therese och börjar i januari 2018.

  Carina Lucas slutar till jul efter 1,5 år. Hon flyttar till en skola närmare bostaden. Tyvärr kommer det inte att finnas en ordinarie rektor som ersättare innan Carina slutar men rekryteringen är påbörjad och glappet ska inte bli så långt. Carina berättade att hon tycker att Björnbodaskolan är på rätt väg och har kommit långt på den tiden som Carina varit rektor.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamrådsmöte 2017-10-23
 • Närvarande: Tom Fermbo (biträdande rektor), föräldrar (8 st) och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Inledning: Ordförande i föräldraföreningens styrelse hälsade alla närvarande välkomna.

  Frågor till skolledningen

  En mängd frågor hade kommit in i förväg och de flesta av dessa hade Tom svar på.

  1. Elevledda utvecklingssamtal

  Flera föräldrar tycker att det är toppen med elevledda samtal men undrar lite över själva formen. Läraren är med en väldigt kort stund vilket gör att det är föräldern och eleven som formar målet/målen vilket ställer stora krav på att föräldern är insatt i läroplanen. Någon förälder nämnde också att det inte känns bra att prata om barns utveckling när det är många samtal som pågår samtidigt. En annan reflektion är att det försvinner väldigt mycket lektionstid eftersom eleverna har raster istället för lektioner. Det blir också stökigt för många barn som har behov av samma morgonrutiner för att resten av dagen ska bli bra.

  SVAR:

  De andra barnen har uppdrag ute när samtal pågår inne i klassrummen. Dock är det fortfarande lite brist på personal vilken kan ha lett till att det inte har fungerat klockrent. Men grundtanken är att de andra eleverna ska ha lektion. Tanken är att eleven kommer att ta ansvar för sitt eget lärande om eleven får möjlighet att vara med och påverka. Tom tar med sig budskapet att vissa föräldrar gärna vill att lärarna ska vara med mer på utvecklingssamtalet och att det är svårt med sekretessaspekten när det är en massa andra föräldrar och elever där. Vidare tar Tom med sig feed-backen att föräldrar har farhågor att det inte ger så mycket för de yngsta barnen. Tom ska säkerställa att föräldrarna får ordentlig information innan om hur det ska gå till så att föräldrarna kan stötta barnen. Tom förklarade att denna metod är relativt ny och måste utvärderas.

  1. Skolgården

  a) Föräldrar uttrycker oro inför vintern med is på stora vattenpölar, samt över stora vattenpölar vid ingångarna.

  SVAR:

  Dagvattenbrunnarna kommer att slamspolas. Tom tar med sig frågan med dagvattenbrunnar som saknas eller som är felinstallerade.

  b) Kommer F-klasserna att kunna nyttja de nya lekställningarna?

  SVAR:

  Ja! Men personalen kommer att följa med.

  c) När är lekställningarna klara?

  SVAR:

  Klätterställningen ska vara klar v 40. SISAB:s upphandlade entreprenad har inte fungerat. Sanden ligger på asfalten vilket gör underlaget halt, stor mängd gyttja runt gropen som barnens skor fastnar i. Skolledningen håller detta under uppsikt. Det är oklart om lekinstallationerna är besiktigade eller inte. Alla föräldrar kan höra av sig till SISAB och begära besked. (Telefon: 08-508 460 00, E-post: diarie@sisab.se ) Använd också gärna Stockholms stads felanmälan via mobilappen ”Tyck till”! Ju fler som anmäler desto större tryck på SISAB. Förklara i felanmälan att det är barnens hälsa som riskeras.

  d) Äldre barn som vistas på skolgården kvällstid

  Hässelby – Vällingbys fältassistenter har gått från två stycken till tre. Tom hoppas att det kan komma att göra skillnad.

  1. Personalsituationen

  a) Några föräldrar upplever att det inte finns tillräckligt med morgonpersonal för åk 1. Ibland rörigt med listorna vid lämning.

  SVAR:

  Det har varit problem med flera sjukskrivna fritidspedagoger. Vikarierna har inte varit utbildade i hur rutinerna ser ut på Björnbodaskolan. Vad gäller närvarolistan på morgonen så ska föräldrarna ska checka in barnen till fritidspersonal som är i klassrummet från tidig morgon fram till 7:30, och från 7:30 står med listan på skolgården nedanför trappen. En fritidspersonal kontrollerar att inga barn är kvar på skolgården kl 08:10. Det finns inga vakanser vad gäller fritidspersonal längre utan alla tjänster är tillsatta.

  b) Uppmaning att hämta barnen kl. 16.00 på måndagar.

  (Undertecknad har inte noterat något svar på denna fråga, vi får fråga igen)

  1. Mobiltelefoner

  En förälder upplever att det är otydligt vilka regler som gäller för mobilanvändandet i åk 3. Får man ha mobilen innan skolan börjar, samt på fritidstid?

  SVAR:

  Mobiltelefonerna samlas in i början av skoldagen, när eleven går hem får eleven den tillbaka, helst ska man sätta på telefonen igen utanför skolområdet. Eleverna ska inte använda mobilen på fritidstid. Tom tar kontakt med personalen om vad som ska gälla på morgonfritidstid innan skolan börjar.

  1. Råttor

  Råttor har setts utanför matsalen

  SVAR:

  Skolan har felanmält det flera gånger. Så fort man gräver någonstans så kommer råttorna fram.

  1. Skolfotografering

  När blir det av för klasserna där det blev inställt?

  SVAR:

  Fotografering sker på måndag och tisdag nästa vecka.

  1. Fritidsmusik

  En föräldrar undrar om det är möjligt att ha musik på fritids, alltså på samma sätt som ”fritidsgympa”.

  SVAR:

  Björnbodaskolan har inte riktigt den kompetensen hos pedagogerna. Dock kan barnen få uppträda med musik osv. Rytmikutbildad personal finns däremot att tillgå.

  1. Nya skolbyggnaden

  Vad är status?

  SVAR:

  Projektledare Gustav Widström har gett besked att nya skolan kommer att stå färdig 2025.

  Övrigt

  Tom frågade om det fanns intresse av att skolan anordnar Husdjurens dag: 25/5 8:10-9:50 2018, alla deltagande föräldrar uppmuntrade initiativet.

  Nicole tackade biträdande rektor och föräldrarna för samrådet och påminde om föräldraföreningens årsmöte den 4 oktober 2017 kl 18:30 i matsalen.

   

  //Vid pennan,

  Liselott Lindberg

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar Föräldrasamrådet 27 september 2017
 • Närvarande: Fyra föräldrar förutom rektor och styrelsen

  Nicole, ordf i Björnbodaskolans föräldraförening välkomnar

  Rektor Carina Lucas informerade inledningsvis:

  • Nya skolbyggnaden, det börjar röra på sig, det händer saker men inget konkret. Stadsmuseet är nu bromsklossen, stadsmuseet måste det klassificeras den gamla byggnaden innan den rivs. Carina informerar så fort hon vet mer antingen på föräldrasamrådsmöte eller till föräldraföreningens styrelse.
  • Skolgården: möte på påsklovet med SISAB. Multisportarenan är geggig, men förhoppningsvis ska den torka upp till våren, annars får man se över underlaget
  • Läsplattor har nu fördelats till alla klasserna förutom förskoleklasserna som inte kommer att få klassuppsättningar utan antagligen endast 5 till varje klass
  • På studiedagen 23 mars ska lärarna få utbildning i att lära ut programmering
  • Tyvärr problematisk personalomsättning i F-klass, ingen speciell orsak utan varje pedagog hade sina egna anledningar. Svårt att få behöriga lärare mitt i terminen, det saknas lärare. Men positivt är att det är många bra sökanden till hösten. I framtiden är planen är att f-klasslärare ska följa klassen upp till trean

  Föräldraföreningens synpunkter/frågor till Carina:

  • Snöröjning fungerar inte optimalt, det plogas inte vid gångbanan mot busshållplatsen, risk för skador om isigt
   • Rektor har påtalat för Sisab att plogningen inte fungerar, nu ny kontaktperson där som ska informeras. Kartorna för plogning behöver uppdateras med paviljongbygget etc
  • Hur ser planerna för sommarfritids ut?
   • Fritids är begränsad på sommaren. Carina återkommer om datum och lägger upp information på skolans hemsida
  • Finns ny information om personalförändringar?
   • Tjänstefördelningen ska bli klar under mars, föräldrarna kommer att få information i god tid innan sommaren hur klasserna ser ut till hösten
   • Fritidspersonalen kommer i stort att stanna kvar, rektor vill inte röra teamen i onödan
  • Lokalerna Solen, städningen brister
   • Efter att ha felanmält städning har det blivit bättre. Personal tillsammans med barnen måste även hjälpa till att hänga upp kläder och ställa undan skor för att städpersonal ska kunna göra rent.
   • Rutiner för att felanmäla lokalerna till vaktmästaren behöver förbättras. Rektorn har ögonen på detta.
   • Funderingar finns vad gäller en större hall så att morgonfritidsbarnen har någonstans att hänga upp sina kläder
  • Hur står det till med skolgården?
   • Container som står på skolgården är ett förråd för uteleksaker, eftersom ingen får gå in i B-huset går inte att använda det som förråd längre, Sisab ansvarar för att ordna med permanent lösning för förråd
   • Vad gäller lukten är det är ingenting som man kan göra något åt enligt rektor, dock lovar rektor att ta upp det igen med Sisab, orsaken till lukten är inte känd
   • Belysningen är uppe enigt rektor (föräldrar ställer sig frågande till det med lovade att återkomma i frågan)
  • Morgonfritids – åk 1, föräldrar upplever att barnen är lämnade utan tillsyn när de gått från Solen och står och väntar ensamma utanför klassrummet. Det borde vara fritidspersonal i gula västar som står utanför klassrummet och vaktar
   • Rektor tog emot synpunkten och meddelade att det ska finns tillräckligt med fritidspersonal för att klara tillsynen
  • Björnbodaskolans kväll, hur ser skolans medverkan ut?
   • Rektor uttryckte stort engagemang för Björnbodaskolans kväll och lovade återkomma med namn på de lärare som kommer att vara med och arrangera.

  Övrigt

  En engagerad förälder informerade utvecklingen i ärendet om höjningen av hastighetsbegränsningarna runt Björnbodaskolan som Trafikkontoret utreder. Hässelby-Vällingby stadsdelsfördelning har i en inlaga uttryckt sitt missnöje med förslaget till höjningar av hastighetsbegränsningarna

  En annan förälder lade fram ett förslag om att eleverna skulle kunna delta i turneringar i exempelvis pingis eller basket inom skolan eller med andra skolor, tyvärr hade rektor behövt lämna samrådet men styrelsen lovade att framföra förslaget till skolledningen

  Föräldraföreningens ordförande avslutade samrådet

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från föräldrasamrådsmöte i Björnbodaskolan 2017-03-09
 
false