Nästa möte

Tisdag 22 januari 2019 kl 18.00 i personalrummet paviljongen våning 2.


Välkomna!

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 245 andra, prenumerera du med.

Följ oss!

 • Nu när årsmötet är avklarat är det dags att betala medlemsavgiften. Den är samma som föregående år, dvs 100 kr per familj. Du kan swisha på 070 619 93 76 (Lisa Davidsson) eller betala in avgiften på plusgiro 29 20 94-0.

  Om du undrar vad avgifterna går till kan du läsa våra verksamhetsberättelser! Detta år har vi en kulturbidragsbudget på 125 kr per barn och vi hoppas att pengarna skall utnyttjas så att våra barn får mer kultur.

  Kommentarer inaktiverade för Dags för medlemsavgift!
 • Ordförande: Tobias Hansson, rektor

  Sekreterare: Åsa Westling

  Vid mötet närvarade fyra föräldrar samt rektor Tobias.

   

  Information från skolan

  • Rekryteringen av biträdande rektorer är i slutfasen. Ledningsgruppen har kommit fram till att det behövs två biträdande rektorer för att kunna nå ut till alla elever och all personal i verksamheten.
  • Staketet längs Skattegårdsvägen är på plats. Gällande pölen vid cykelstället, så ligger ledningsgruppen på SISAB för att denna ska åtgärdas.
  • SISAB var på besök förra veckan gällande belysningen på skolgården, återkoppling med åtgärdsplan inväntas.
  • Skolplattformen, personalen har fått information om hur de ska lägga ut nyheter, veckobrev, planeringar och uppgifter på plattformen. Personalen är i uppstartsfas och håller på att sätta sig in i användandet. Fritidspersonalen kommer sättas in mer i plattformen längre fram så att även de kan lägga ut fritidsplanering mm. Ett arbetsmål med Skolplattformen är att alla elevers bedömningsunderlag ska finnas på plattformen till årsskiftet. Det jobbas på för att försöka nå målet. Föräldrarna kommer med önskemål om möjlighet att kunna få notiser till mail när veckobrev mm. läggs upp på skolplattformen. Tobias tar med sig frågan.

   

  Frågor från föräldrarna

  • Hur arbetar skolan med projektet “Spring i benen”? Svar: Fritidspersonalen var på kurs om detta tidigare i höst. Fritids arbetar aktivt med regelbundna rörelseaktiviteter. Klasserna har även en utedag i veckan. Ett mål är att alla skoldagar ska innehålla 20 minuter rörelse. Detta kan ske i form av korta “brain breaks” under arbetspass i klassrummet. Arbetet med fysisk aktivitet i skolan är en process som ledningen arbetar med.
  • Behov av förtydligande gällande ett mail som skickats ut till föräldrar som har barn på fritidshemmet Galaxen (årskurs 3). Det handlar om att fritidspersonalen har bett föräldrarna att inte ringa hem eller skicka hem sina barn med sms. Fritidspersonalen menar att det blir svårt att sätta igång aktiviteter mellan kl.15 och kl.16. Det blir istället mycket fokus på att telefonen ringer hela tiden. Fritidspersonalen önskar att föräldrar i möjligaste mån planerar i förväg vilken tid barnet ska gå hem. Föräldrarna menar att det är viktigt att personalen lyfter detta individuellt om det är vissa familjer som berörs mer än andra. Samtidigt är det bra att personalen lyfter att de störs i verksamheten.
  • Hur arbetar skolan med NPF-anpassningar och NPF-kompetens? (NPF = Neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD och Autismspektrum). NPF-anpassningar är något som gynnar alla elever med eller utan diagnos. Svar: Elinor Kennerö Tonner rektor på Källbrinksskolan har varit ute och föreläst för personalen på Björnbodaskolan. Föreläsningen fokuserade på anpassade skoluppgifter. Inom elevhälsoteamet finns även NPF-kompetens som skola arbetar med att sprida till övrig personal. Skolan arbetar med att ta fram en kit till varje klassrum med exempelvis hörselkåpor och antistress-saker.

  Övriga punkter

  • Behov av fortsatt påminnelse till lärare att utnyttja kulturpengen. Information om vad kulturpengen kan användas till såsom gå till museum eller på teater. Alternativt ta in någon föreläsare eller teater till skolan, som riktar sig till barnen. Flera klasser kan även gå ihop och göra något tillsammans.
  • Vi diskuterar möjlighet om skolan kan skicka ut påminnelse till föräldrarna med önskemål om att betala in den frivilliga medlemsavgiften till föräldraföreningen (som går till barnens kulturpeng mm). Tobias ser om det är möjligt att genomföra från skolans håll.

   

  Kommande möten med föräldraföreningen – alla föräldrar är välkomna att närvara:

  • Tisdagen den 22 januari 2019 klockan 18:00
  • Onsdagen den 6 mars 2019 klockan 18:00
  • Torsdagen den 11 april 2019 klockan 18:00
  • Måndagen den 13 maj 2019 klockan 18:00
  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 181120
 • Kom ihåg. möte med skolledningen imorgon tisdag 20/11 kl 18.00 i personalrummet, våning 2. Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Möte imorgon! Tisdag 20/11 kl 18.00
 • Närvarande var elva föräldrar och biträdande rektor Tom.

  Tom berättar om nuläget gällande skolpersonal. Just nu pågår lönesamtal med personalen. Personalfrånvaron var som tidigare nämnt hög vid terminstarten, det har senaste veckorna varit något mindre personalfrånvaro. Skolan provar användande av olika vikariebanker, framförallt utbildningsförvaltningens vikariebank. Det har dock varit svårt att få in vikarier som anmäler intresse. Tom berättar att han går i pension vid årsskiftet. Rekryteringsprocess pågår för att anställa två biträdande rektorer, en kommer ansvara för förskoleklass och årskurs 1, den andra kommer ansvara för årskurs 2 och 3. Planeringen är i gång gällande höstlovsaktiviteter. Fokus på Halloween, vissa klasser har planerat att låna matsal eller klassrum för halloweenfirande/disco.

  Tom berättar att Björnbodaskolan ej har som tradition att bjuda in föräldrarna till luciafirande. Den tradition skolan har är årskurs 3 (kören) håller i luciafirande för resten av skolan. Skolan har ej lämpliga lokaler för alla barn och föräldrar tillsammans.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Det går även bra att använda appen “Anmäl frånvaro” från Stockholms stad. Än så länge sker ansökan om skolfrånvaro via pappersblankett. Utformandet av skolplattformen går framåt sakta men säkert. Vidare info kommer när plattformen går att använda till mer än anmälan av frånvaro.

  En fråga som lyfts från föräldrarna är hur det går med de ärenden som SISAB har. SISAB har fått in ärendena: åtgärd av lerpöl vid cykelställ mot Skattegårdsvägen, uppsättning av staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården samt belysning på skolgården exempelvis vid klätterställningen. Tom meddelar att ledningsgruppen ska lyfta belysningen på nytt, de har tidigare fått ett löfte om att strålkastare ska installeras. Processerna går segt fram och Tom uppmuntrar oss föräldrar att gå in på Stockholms stads “Tyck-till” – tjänst och lämna synpunkter på de åtgärder som vi uppmärksammar och vill skynda på.

  En förälder lyfter att barn undviker att duscha efter idrotten pga att det luktar illa i duscharna. Tom meddelar att skyddsrond nyligen har gjorts. Bland annat vattenlås har kollats upp. På Solen och på Orion måste det spolas regelbundet för att undvika avloppslukt. Tom meddelar att städningen fungerar bra på skolan, ledningsgruppen är nöjda med städbolaget. Tom tar med sig att kolla upp duscharna i omklädningsrummen. Vi samtalar även om att det är viktigt att bygga upp en god duschkultur där dusch är ett viktigt delmoment efter idrotten.

  Tom kommer med svar på frågan från föregående möte gällande om F-klass ska ha någon idrott. Han meddelar att F-klass kommer ha idrott under vårterminen när årskurs 2 åker iväg till simhallen.

  En förälder frågar om hur ledningsgruppen arbetar med att öka antalet behöriga lärare på skolan. Tom menar att det är svårt att hitta behöriga lärare och utbildade fritidspedagoger. “Obehöriga lärare” uppmuntras att utbilda sig parallellt med arbetet. Varje hösttermin måste skolan söka behöriga lärare till de tjänster som är bemannade av “obehöriga lärare”.

  Tom har ingen ny information om den nya skolan som planeras byggas. Mycket är fortfarande oklart, ledningsgruppen återkommer med vidare information så snart de vet mer.

  Styrelsen har önskemål till ledningsgruppen om att ta fram en maillista till klassrepresentanterna från samtliga klasser på skolan. Styrelsen önskar även att det skickas ut ett mail till lärarna på skolan med information om vad kulturpengen kan användas till och en uppmaning om att klasserna bör utnyttja kulturpengen.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-10-22
 • Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Möte ikväll kl 18 i personalrummet!
 • Påminner om vårt nästa möte som är på måndag kl 18 i personalrummet. Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Kom ihåg! Möte på måndag 22/10 kl 18 i personalrummet!
 • Närvarande var ett tiotal föräldrar, rektor Tobias samt Josefin lärare i årskurs 3.

  Tobias berättar hur terminsstarten har varit. Uppstarten har varit bra, roligt men många nya barn. Tyvärr har det varit mycket sjukdomar hos personalen och ibland har det varit svårt att få tag i vikarier. I en del årskurser behöver det arbetas lite extra med studieron. Det gör lärarna med stöd av EHT.

  Ett område som skolan jobbar med att utveckla är samarbetet mellan skola och fritids. Där behöver det hittas nya mötesformer så att personalen får en chans att mötas.

  Angående skolplattformen så är det den som gäller för att anmäla barnet vid eventuell frånvaro. Så småningom ska all information finnas där. Skolan informerar när plattformen är färdig att användas till annat än frånvarohantering. Skolan satsar på digitalisering, kunskapen bland personalen är ojämn. Under året ska all personal genomgå IT-lyftet.

  Brukarundersökningen som genomförs i februari är ett viktigt verktyg för skolan för att se vad som behöver utvecklas. Skolan vill förstärka samarbetet mellan hem- skola. Det här läsåret görs det bland annat genom ett gemensamt tema för hela skolan – hållbar utveckling. Föräldrar kommer bli inbjudna till skolan för att se hur barnen har jobbat med projektet.

  Tobias informerar även om att budgeten är i balans. Samt om en del kommande åtgärder. Det ska sättas upp ett staket mot Skattegårdsvägen längs med skolgården, innan parkvägen. På baksidan av paviljongen har det samlats mycket vatten som inte har runnit bort, det ska åtgärdas.

  Frågor som kommer från deltagande föräldrar handlar om bemanningen på fritids, vilken av en del föräldrar har uppfattats som låg. Tobias svar blir att bemanningen är i grunden samma som förra läsåret men skolan har valt att inte ta in lika många extra personal. Det går ungefär 17 barn per vuxen, på fritids. Att bemanningen har uppfattats som låg kan också ha sambnd med sjukfrånvaron som nämndes i början på mötet. Ett förslag som kommer upp på mötet är att personalens västar även ska märkas med vilket fritids personalen tillhör ex år 3.

  En annan fråga som kommer upp är det osynliga staketet runt lilla skogen (bakom Solen). Barnen har bra koll på gränserna men den del föräldrar har uttryckt oro. Tobias tar med sig frågan men är säker på att fastighetsförvaltarna inte planerar att sätta upp staket runt den delen av skolgården.

  Andra frågor som uppkommer som Tobias ska undersöka är om F-klass ska ha någon idrott samt om skolan kan ordna med fler cykelställ.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från möte 2018-09-20
 • På torsdagens årsmöte invaldes fyra nya medlemmar i styrelsen. Medlemmarnas uppdrag fördelar sig på detta vis:

  Nicole Medin, ordförande, kulturansvarig

  Pernilla Fernberger, kassör

  Valentin Oprean

  Helene Sandqvist, vice ordförande, webbmaster

  Lisa Davidsson, sekreterare, webbmaster

  Åsa Westling, sekreterare

  Thorgerdur Palsdottir

  Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse för 2018-2019, konstituerande styrelsemöte
 • Kom ihåg! Första mötet för läsåret nu på torsdag 20/9 kl 18 i personalrummet. Kl 19-19.30 årsmöte. Se tidigare kallelse.

  Varmt välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Torsdag 20/9: Årets första möte kl 18, årsmöte kl 19
 • Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk redovisning läsåret 2017-2018
 
false